Suport a la inclusió a les activitats d'estiu 'T'estiu molt' 2020

Davant l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les inscripcions a les activitats de la campanya “T’estiu molt”, inclosos els Campus Olímpia, es faran telemàticament a partir del 25 d’abril

Davant l’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les inscripcions a les activitats de la campanya “T’estiu molt”, inclosos els Campus Olímpia, es faran telemàticament a partir del 25 d’abril.

Detalls de la inscripció

Un any més els nens i nenes amb discapacitat podran participar de qualsevol de les activitats programades, les quals hauran de garantir la seva inclusió amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per la seva participació. Cal destacar que l’edat màxima del participant en el cas de criatures o adolescents amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada.

També, en cas que sigui necessari, l’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de suport d’un monitor/a per atendre aquells infants i joves que, per la seva discapacitat, presentin dificultats en la inclusió en el grup, amb recursos i estratègies per fomentar aquesta inclusió. L’atenció del monitor/a podrà ser compartida amb més d’un infant o centrar-se només en determinades activitats.Els requisits perquè una criatura pugui comptar amb un monitor/a són els següents:

  • Residir i estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
  • Els majors de 6 anys: hauran d’aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya
  • Els menors de 6 anys: aportar el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). O informe ACTUALITZAT dels Centres d’Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l’Equip de valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE).

El termini de presentació de la sol•licitud de monitor/a de suport serà del 25 d’abril al 3 de juny de 2020.

A més de les activitats ordinàries, s’organitzaran activitats específiques adaptades per a persones amb discapacitat, els costos de les quals podran veure’s reduïts amb la dotació de l’ajut econòmic que ofereix l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) a l’entitat al casal.

Aquest any, degut a l’excepcionalitat en que ens trobem, el procés de la gestió dels Monitors de suport serà a través de mitjans telemàtics i no presencials. La ciutadania haurà de comunicar amb les entitats organitzadores de les activitats a través dels seus canals telemàtics: telèfons, webs, SMS, correus electrònics, i cada entitat explicarà com formalitzar la sol·licitud, si es valora pertinent.