Preguntes freqüents Emprenedoria

Abans de plantejar-nos quina serà la nostra forma jurídica, haurem de considerar diferents aspectes:

 • Quin tipus d'activitat tindrem: amb ànim de lucre o sense ànim de lucre; segons els tipus que tindrem, en alguns casos la normativa obliga a adoptar determinada forma jurídica.

 • El nombre de persones sòcies.

 • La responsabilitat dels promotors/es.

 • El règim de cotització a la Seguretat Social de les persones sòcies.

 • Els capitals mínims.

 • Els costos i tràmits de constitució i gestió.

 • La fiscalitat

 • Les subvencions: l’accés a algunes subvencions o ajudes pot excloure algunes formes jurídiques.

 • La imatge davant els clients.

També haurem de considerar el tipus d’activitat que s’exercirà:

 • Les empreses amb ànim de lucre.

 • Entitats sense ànim de lucre: bàsicament, associacions i fundacions. Per a més informació sobre aquest aspecte, podeu consultar la pàgina del CRAJ, que ofereix serveis i recursos a les associacions juvenils de la ciutat.

Les formes jurídiques es poden dividir en dos grans blocs: el de les empreses personalistes i les empreses no personalistes.

Empreses personalistes

S’exerceix l’activitat en nom propi i sense construir formalment un patrimoni diferent del de les persones que les formen. No hi ha separació entre patrimoni empresarial i patrimoni particular. Les més conegudes són les següents:

 • Empresàri/a individual (EI): com es coneix de manera incorrecta i popularment: autònom/a, freelance, etc.

 • Societat civil privada (SCP): és el mateix però dues o més persones s’obliguen a posar en comú béns o diners, treball o indústria amb ànim de repartir entre si els guanys.

Empreses no personalistes

Són aquelles en què cal crear una altra persona jurídica però que a efectes del mercat pot obrar igual que una persona física. Per tant, qui contractarà i facturarà serà aquesta nova persona jurídica (la societat) i no les persones associades propietàries de l’empresa.
Les més utilitzades són: Societat limitada (SL), Societat anònima (SA), Societat limitada laboral (SLL), Societat anònima laboral (SAL) i Cooperatives (SCCL).

El Pla d’Empresa és un guió que et servirà per analitzar i estructurar la teva idea de negoci, reflectirà de forma ordenada i coherent el projecte empresarial. Serveix per obtenir un resum de l'estratègia, accions i mitjans que el projecte empresarial necessita per dur-se a terme de forma objectiva.

Consta de diferents apartats i aspectes a tenir en compte:

 1. Avaluació prèvia de la idea: Hauràs de pensar en la idea, madurar-la i desenvolupar-la. També hauràs de fer un autodiagnosi del perfil d’emprenedor per tal d’aprofitar aquelles habilitats i competències més desenvolupades. 

 1. Màrqueting: Hauràs de definir una estratègia de màrqueting, un anàlisis previ a la decisió d’engegar el negoci que inclou conceptes com: estudi de mercat, públic objectiu, posicionament, promoció, etc.

 1. Producció i qualitat: Fa referència a la metodologia que seguiràs per fabricar o vendre el teu producte o servei, quins recursos necessitaràs i els costos, com faràs el seguiment de la qualitat, etc.

 1. Organització i gestió: És important decidir una estratègia adequada per el llançament al mercat del nostre negoci, això es pot fer mitjançant eines com l’anàlisi DAFO, les cinc forces de Porter o la cadena de valor. Hauràs de planificar els objectius, inversions, vendes, personal, etc., amb una temporització

 1. Constitució i legalització de l’empresa: Hauràs d’escollir la forma jurídica més adient per al teu projecte i conèixer els tràmits per posar en marxa l’empresa. També hauràs de conèixer quines  són les obligacions fiscals per saber quins impostos afecten per raó de la teva activitat.

 1. Pla Econòmic-Financer i Finançament: És necessari tenir quantificades les inversions que s’han de portar a terme per a la posada en marxa de l’empresa, i els diners necessaris per a fer front a la gestió diària del negoci. També haurem de saber les despeses fixes i variables, així com aprendre a fer una previsió de vendes.

Tot això és una tasca complicada i que requereix esforç, però es pot aprendre, i dur-la a terme amb més probabilitats d’èxit si es compta amb l’acompanyament de personal expert.

Per donar-se d’alta com autònom/a cal donar-se d’alta a l’Agència Tributaria i a la Seguretat Social.

La documentació que necessites és la següent:

 1. Original i fotocòpia del DNI del titular de l’empresa individual (autònom). (Estrangers: NIE Comunitari o NIE i permís de residència i treball  per compte propi).
 2. Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (NO és la targeta sanitària facilitada por el CatSalut). Serveix un informe de vida laboral o una nòmina.
 3. Dades personals del titular i el seu cònjuge: Fotocòpia DNI i Règim matrimonial (per a acreditar el règim matrimonial s’haurà de presentar original i fotocòpia del Llibre de família). 
 4. Dades del domicili del titular i de l’activitat (inclosos codi postal, telèfon i correu electrònic). 
 5. Data d’inici de l’activitat 
 6. Epígraf IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques).
 7. Com que el que es sol·licita és la inscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms caldrà aportar la Base de cotització RET escollida.  
 8. Mútua col·laboradora de la Seguretat Social seleccionada.
 9. Dades bancàries per a la domiciliació del rebut d’autònoms (Indicar IBAN).
 10. Règim IRPF: Estimació directa normal (EDN), Estimació directa simplificada (EDS) o Estimació objectiva per mòduls (EOM).
 11. Indicar si tindrà clients o proveïdors de la Unió Europea (Registre operadors Intracomunitaris).
 12. Si la llicència d’obertura està sol·licitada és necessari el número de referència.
 13. Capitalització de la prestació d’atur (S’ha de sol·licitar abans d’iniciar l’activitat):
 14. Certificat acreditatiu de discapacitat, si s’escau.
 15. En el cas de que contractis treballadors/es, hauràs de presentar més documentació.

A la Cambra de Barcelona existeix un servei gratuït per donar-se d’alta, s’ha de demanar cita prèvia aquí.

La documentació que necessites per obrir un negoci a Barcelona dependrà del tipus de negoci que vulguis engegar. És a dir, no necessites el mateix permís per obrir un bar d’oci nocturn que per obrir una botiga de roba. És per això que el més adient és que t’apropis a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), concertant cita prèvia o al servei  l’OAC et Truca demanant cita prèvia també.

En aquests serveis t’explicaran tota la documentació que necessites presentar per tal de poder obrir el teu negoci a Barcelona.

La més coneguda es Garantia Juvenil (Autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE). Aquesta convocatòria surt cada any. Es tracta d’una subvenció d’un import fix de finsa 13.510€ (2021) per a cada jove que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir un ingrés mínim a la persona treballadora autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

Un resum de les condicions de les últimes convocatòries:

 • Joves inscrites com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) o bé al programa de Garantia Juvenil, en situació d’”inscrit beneficiari”.

 • Joves que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors/es o treballadors/es autònms/es.

 • Disposar de domicili fiscal i centre de treball a Catalunya.

 • T’hauràs de donar d’alta de manera ininterrumpuda al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó o a la mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de dotze mesos.

A banda d’aquesta, existeixen diferents ajudes i subvencions per a diferents sectors. Si estàs interessada a saber més, demana una cita prèvia amb la nostra assessoria d’Emprenedoria.

La capitalització de l’atur és el pagament únic de la prestació contributiva d’atur de forma anticipada i pendent de cobrar. Aquesta prestació serveix per fomentar i facilitar iniciatives d’emprenedoria i d’ocupació autònoma. Per poder demanar aquesta prestació s’han de complir alguns requisits com estar en situació d’atur o no haver fet ús de la capitalització en els quatre anys immediatament anteriors.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment sempre que es tinguin més de tres mesos pendents de cobrament i es compleixin amb els requisits establerts.

Existeixen tres modalitats de percepció de la prestació que depenen del tipus d’activitat, i són diferents per als treballadors autònoms o socis d’una entitat mercantil i per als socis treballadors o de treball de caràcter estable en una cooperativa o societat laboral.

Trobaràs tot la informació ampliada en aquest enllaç.

La sol·licitud cal presentar-la presencialment a l’Oficina de Treball més propera juntament amb la documentació requerida (segons la modalitat de capitalització escollida) demanant cita prèvia al telèfon del SOC: 900 800 046 de 8.30 a 14h.

Si no ets una persona jurídica i necessites facturar ho podràs fer sempre que no sigui una activitat habitual i l’activitat no generi ingressos superiors al SMI (Salari Mínim Interprofessional).

Per fer la factura t’has de donar d’alta a l’Agència Tributària amb el model 36 o el 37. Ho pots fer gratuïtament aquí:

 • Agència Tributària, Plaça del Dr. Letamendi, 13-23, 08007 Barcelona.

Per facturacions puntuals no cal donar-se d’alta a la SS.

També hauràs de declarar l’IVA amb el model 303 i l’IRPF amb el model 130 i/o la declaració de la renta.

Després de facturar i complir amb les obligacions fiscals, t’hauràs de donar de baixa a Hisenda amb el mateix model 36 o 37.

Existeixen cooperatives de facturació però no recomanem facturar a través d’aquestes ja que no compliríes amb les obligacions fiscals i estan sota el punt de mira d’Hisenda.

Existeix un cercador de serveis per persones emprenedores prestats per entitats públiques i privades de Catalunya. En aquest cercador podràs filtrar en funció del servei que necessites (informació, assessorament personalitzat, acceleració i incubació,  suport en tràmits, espai d’allotjament, borses de negocis i serveis, premis i concursos d’idees, etc.), el tipus de negoci, el sector i la fase del projecte.

Per altra banda, Barcelona activa compte amb molts recursos, formacions i acompanyament a la formació d’empreses. Us recomanem que feu una ullada a la seva pàgina web.

L’economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre.

Els elements comuns de totes les iniciatives que defineixen el carácter transformador de l’Economia Social i Solidària són:

 • La gestió democràtica i participativa: l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa en detriment d’una organització jeràrquica on unes poques persones gestionen i decideixen.

 • L’orientació a les necessitats humanes: l’Economia Social i Solidària treballa perquè l’economia estigui al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible.

 • El compromís amb la comunitat: Les organitzacions de l’Economia Social i Solidària contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials transformadors.

Podeu ampliar la informació aquí. A més a més, l’Ajuntament de Barcelona compta amb l’equipament InnoBA, un espai que ofereix activitats, serveis especialitzats, recerca, formació i espais d'experimentació i incubació, en l'àmbit de l’Economia Social i Solidària i la Innovació Socioeconòmica.