El preu del lloguer a la ciutat de Barcelona

dl., 02/06/2023 - 10:48

Habitatge. En aquest article revisem preus per districtes i zones, i repassem les principals despeses d'un contracte de lloguer,

Vols llogar un habitatge a Barcelona i no saps per on començar?

Si vols iniciar la recerca d’un habitatge de lloguer, l’anàlisi de la viabilitat econòmica del nostre lloguer serà uns dels primers aspectes que començarem a valorar. El preu i els costos del lloguer ens condicionarà la recerca de l’habitatge.

T’hauràs de fer les següents preguntes:

  • Quin és el preu mitjà de lloguer a la ciutat?
  • Quines són les zones més econòmiques?
  • Quines són les despeses inicials el contracte de lloguer?
  • Amb els criteris del mercat de lloguer, quin lloguer puc permetre’m?

En aquest article revisarem preus per districtes i zones i repassarem les principals despeses d’un contracte de lloguer, perquè d’inici tinguis els comptes clars. Comencem!

Què ens demana el mercat del lloguer?

Els criteris del mercat immobiliari a l’hora de demanar la viabilitat necessària per llogar un habitatge són clars: a banda d’un contracte indefinit que et garanteixi ingressos regulars, per poder pagar el lloguer necessites tenir un ingrés mensual o un conjunt d’ingressos (si a l’habitatge viviu més d’una persona) que representi entre un 2,5 i 3 vegades el preu del lloguer.

De fet, en relació amb el preu de l’habitatge, un dels criteris marcats per organismes internacionals per garantir l’accés a un habitatge digne és el de destinar només un 35% dels nostres ingressos al pagament efectiu de l’habitatge (lloguer i subministraments), aquesta serà la manera de no privar-nos d’altres despeses importants, com les que hauríem de fer en alimentació, salut o oci.

Quin és el preu del lloguer a Barcelona?

És crucial, abans de començar a cercar, fer una anàlisi, tenir presents aquestes regles i estudiar quin lloguer pots pagar i, a partir d’aquí, buscar a les zones més idònies per cercar habitatge segons les pròpies circumstàncies.

Per donar-te un cop de mà, tens a la teva disposició, els informes i estudis de la Realitat juvenil de Barcelona al web de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquí veuràs el preus i la seva evolució per districtes i barris de Barcelona. La informació de que disposa es va actualitzant de manera constant i pren com a base les dades existents al portal d’Estadístiques de construcció i mercat immobiliari, el qual mostra la mitjana de totes les fiances provinents dels contractes de lloguer que es fan a Barcelona i que s’ingressen a l’INCASÒL.

És una molt bona eina per començar a cercar!

Segons aquestes dades el preu mitjà d’un lloguer a Barcelona és de 980,40 €/mes.

  • Per districtes, les mitjanes de lloguer mensual més baixes són: Nou Barris (680,00€/mes), Sant Andreu (787€/mes) i Horta-Guinardó (783€/mes).
  • Els tres districtes més cars de la ciutat, on la mitjana mensual del lloguer supera els mil euros, són Sarrià-Sant Gervasi (1312€/mes), Les Corts (1.106€/mes) i Eixample (1.085€/mes).

Hem de tenir en compte que aquests lloguers són el resultat les mitjanes de les rendes dels contractes de lloguer signats als diferents districtes i dins de cada districte; si analitzem per barris podem trobar preus que resultin superiors.

Així per exemple:

  • Al districte de Nou Barris, el barri amb el preu de lloguer més alt de mitjana, és Vilapicina i Torre Llobeta (813,70€/mes), sent el barri més econòmic de Nou Barris el de Ciutat Meridiana (548,10€/mes).
  • A Sant Andreu, trobem que el barri més car és Navas (863,10€/mes) i el més barat, la Trinitat Vella (618,40€/mes).
  • A Horta-Guinardó, els habitatges més cars es troben a La Vall d’Hebrón (881,30€/mes) i els habitatges més assequibles al Carmel (698, 50€/mes).
  • Dins dels districtes més cars, els barris més econòmics són: El Putxet i el Farró a Sarrià-Sant Gervasi (1.006,00€), La Maternitat i Sant Ramón al Districte de les Corts (916,30€/mes) i el barri de la Sagrada Família a l’Eixample (887,30€/mes).

Les despeses inicials

A banda de la renda mensual, també cal que tingueu en compte les despeses inicials que tindreu en signar un contracte de lloguer: la fiança, les garanties addicionals, i les despeses de contractació i intermediació.

Abans d’anar a veure l’habitatge seria interessant que indagueu una mica sobre aquestes despeses inicials i en demaneu un pressupost.

Un cop tingueu el detall d’aquestes despeses, caldrà que tingueu en compte:

1. La fiança sempre serà igual a una mensualitat de renda.

2. A banda de la fiança, us poden demanar, com a màxim, dues mensualitats de renda en concepte de garanties addicionals (per llei no poden demanar-ne més).

3. Els costos del contracte i d’intermediació els fixa lliurement el professional immobiliari. Normalment seran equivalents a un mes de renda o a una quantitat igual a un 10% d’una anualitat de renda. A aquestes quantitats haureu d’afegir l’Impost del Valor Afegit (IVA).

Sobretot és important que recordeu que, si l’arrendador és una persona jurídica (empresa o entitat), no us poden demanar aquestes despeses.

4. El contracte de lloguer d’habitatge està exempt de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), és a dir, no s’ha de pagar res en concepte d’aquest impost. Alerta, si us demanen quantitats a compte d’aquest impost!

Un cop fet tot aquest anàlisi i delimita’t el preu del nostre futur habitatge, podem començar a cercar i a ponderar altres requisits, com les dimensions de l’habitatge, l’entorn o l’estat d’aquest.

Recorda que, si necessites ajuda en la recerca del teu habitatge de lloguer o tens qualsevol altre dubte relacionat amb l’habitatge, pots contactar amb l’Assessoria d’Habitatge a través dels Serveis infoJOVE de Barcelona.