ACCÉS, VISUALITZACIÓ DE DADES I ÚS DE L'APLICACIÓ
Sí, la informació continguda en el Portal d'informació urbanística és sense valor normatiu, vàlid només a efectes informatius. Podeu consultar l'avís legal al peu d'aquesta pàgina, en l'apartat "Condicions d'ús específiques d'aquesta web".
El Parcel·lari mostrat al plànol del portal, és l’adequació de les línies parcel·laries de la Cartografia Cadastral (Sede Electrónica del Catastro, www.sedecatastro.gob.es) als elements topogràfics de la cartografia base oficial. A part de les línies s’han adequat també els codificadors i la retolació postal.
Totes les suspensions vigents són consultables des del cercador i des de la fitxa de Situació urbanística de la parcel·la, i es pot visualitzar el seu àmbit des de la seva fitxa clicant al botó de "Veure-ho al plànol". La seva representació tramada al plànol del Portal d'Informació urbanística dependrà de diversos aspectes, com la mida de l'àmbit de la suspensió o la seva temàtica.
Les bases cartogràfiques es poden descarregar al CartoBCN.
Comprova que no tinguis bloquejades les finestres emergents. Si estan bloquejades pel teu navegador, no podràs visualitzar el document per imprimir. A més a més, cal tenir en compte que si la zona seleccionada a imprimir és molt gran trigarà una estona en carregar la pàgina. Si t'apareix un missatge d'error, torna-ho a intentar en uns minuts per si es tracta un error puntual de capacitat de xarxa.
Assegura't que fas un clic sec i ràpid amb el botó esquerre del ratolí, ja que si mous el ratolí amb el botó clicat, o si tens els botons del ratolí canviats, no et funcionarà.
Si has fet un zoom molt proper en una selecció d'escala massa gran, el requadre desborda la pantalla i no s'aprecien els límits fins que es fa menys zoom. Igualment, si has fet un zoom molt gros en una selecció d'escala massa petita, el requadre és tant petit que es perd en el zoom gros.
Si no pots acabar la mesura assegura't que estàs fent doble clic al punt final. Si no es dibuixa la línia i el mapa es belluga, assegura't que estàs fent un clic per cada punt (clicar i deixar anar).
El canvi d'idioma afecta a l'estructura del PIU però no a les dades.
La web té un disseny adaptatiu, per la qual cosa es mostren o amaguen elements en funció de la mida de la pantalla o finestra.
Els navegadors web tenen configuracions específiques per millorar el rendiment que poden fer que no es mostri la informació actualitzada al moment. Això no obstant, el disseny del Portal d'Informació urbanística assegura que la informació alfanumèrica està sempre actualitzada. Pel que fa al plànol, és recomanable refrescar el navegador (F5 o CTRL+F5).
RECERCA D'INFORMACIÓ
El portal integra la informació urbanística vigent de la ciutat de Barcelona, que inclou els documents de planejament urbanístic, la gestió urbanística, les suspensions de llicències i el catàleg de patrimoni arquitectònic.

La informació es pot consultar per parcel·la o per àmbit urbanístic. La consulta per parcel·la permet obtenir els àmbits urbanístics que la inclouen. La consulta per àmbit urbanístic permet accedir a la seva informació (dades d’aprovació, document...).

El Portal ofereix també dues consultes àgils i directes que són de gran utilitat: “Afectacions de finques per a habitatge existent” i “Darreres aprovacions inicials”.
La casella de “Cerca de planejament” permet la consulta de la informació per títol, número d’expedient, codi de pla, nom de la qualificació, gestió...
La cerca avançada permet fer consultes acurades a partir de diversos criteris. Els resultats obtinguts es poden veure després de clicar al botó “Cerca”. Per poder veure els criteris utilitzats es pot clicar a la fletxa de l’esquerra de la barra de la finestra, des de la qual s’accedeix al formulari d’inici de la cerca avançada on es mantenen els criteris utilitzats anteriorment.
PLÀNOL
La llegenda del plànol es pot consultar clicant a la icona de “Llegenda” situada a la zona inferior del plànol urbanístic.
Per imprimir a escala el plànol, es recomana descarregar-lo i obrir-lo amb el lector de pdf (Adobe acrobat Reader o similar), enlloc d’imprimir-lo des del navegador. El visualitzador de pdf des del navegador a vegades no respecta l’escala en imprimir.
HABITATGE AFECTAT
La consulta d’habitatge afectat té en compte el destí del planejament vigent sobre la parcel·la sol·licitada, i està destinada exclusivament a consultes sobre habitatges existents. Un resultat de “El planejament ADMET l’ús d’habitatge” significa que el planejament permet l’ús d’habitatge a la parcel·la indicada.

És condició que l'habitatge sigui existent, i que consti com a tal en les escriptures i/o Registre de la propietat (no és un habitatge si consta com a estudi, local...). La informació NO INCLOU altres dades com: l'ús actual coincident amb les dades cadastrals; la descripció de l'entitat i ús actual coincidents amb les llicències i autoritzacions municipals; la cèdula d'habitabilitat; la possibilitat de canvi d'ús, d'obres d'ampliació, o de tipus d'obres admissibles si l'edifici està catalogat; les càrregues econòmiques i tributàries; les servituds públiques o privades; les patologies de l'edifici (aluminosi...); la vinculació a algun règim d'habitatge de protecció; ...
Són aquelles finques que arran de la revisió i la modificació dels instruments de planejament deixen al territori una sèrie de construccions, instal·lacions i usos de caràcter preexistent que per les seves característiques queden en situació de fora d’ordenació per estar subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessament.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Al Portal d’informació urbanística hi trobarà tota la informació urbanística que aplica a una finca. Pot fer la recerca per l’adreça de la finca en el cercador d’adreça del Portal d’Informació Urbanística, així com també clicant sobre la parcel·la en el plànol.
GESTIÓ URBANÍSTICA
Un àmbit de gestió parcialment executat és aquell que té una part del seu àmbit conforme al planejament aprovat (construccions, urbanització...) però que encara hi ha parcel·les que resten sense edificar o expropiar, per exemple.
CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTORICO-ARTÍSTIC
La fitxa del catàleg pot consultar-se per l’adreça de la parcel·la, pel número d’identificació, o per la denominació, en els cercadors principals del Portal d’Informació Urbanística, així com també clicant sobre la parcel·la catalogada en el plànol.

Les parcel·les amb una catalogació de Patrimoni arquitectònic històric-artístic apareixen amb una trama marró a puntets, amb la lletra de catalogació enmig (A, B, C, D, E1, E2 o E3) als plànols d’Informació urbanística. També hi ha un plànol temàtic específic de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, que conté només la informació de Patrimoni.

Les llicències que es demanin en els edificis que estiguin catalogats de nivell A, B, C, D o es trobin dins un sector o conjunt de protecció del patrimoni han de fer un informe previ de patrimoni. Igualment, determinades obres passen a considerar-les com obres majors.
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg en l'àmbit del districte de Ciutat Vella atorga a tot el Districte el nivell de protecció D per la qual cosa totes les finques que no estiguin catalogades individualment de nivell A, B o C, estan catalogades de nivell D.
VIDEOTUTORIALS (sense audio)