Estratègia

  • Mapa d'interaccions fetes a Twitter durant el Metadecidim 2016
La societat exigeix un canvi, una evolució, una innovació i una transformació de les institucions democràtiques per permetre una participació més directa de la gent en els assumptes públics i comuns, en assumptes que afecten tothom.

És, precisament, la potència productiva, creativa i comunicativa de la participació la que està permetent una transformació en múltiples àmbits de la vida social (l'educació, la gestió del coneixement, la comunicació, la cultura, l'economia, etc.) i la que s'ha ara de traduir en un canvi en la concepció de les institucions, la gestió i la presa de decisions.

Però aquesta transformació no arribarà sola. Depèn de la nostra capacitat d'investigar i desenvolupar nous models de funcionament i innovar en els procediments, els dispositius i els mecanismes de participació a la ciutat.

 

Els objectius d'Innovació Democràtica són:

  • Dissenyar, desenvolupar i estandarditzar nous models de participació.

  • Dissenyar i desenvolupar entorns digitals (oberts, segurs i lliures) per a la democràcia participativa i la coordinació col·laborativa.

  • Liderar la innovació democràtica a escala regional i internacional.

  • Estandarditzar i promoure processos d'investigació i desenvolupament participatius.

  • Investigar els canvis que generen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els diferents àmbits de la democràcia participativa.

  • Facilitar l'accés als processos de participació democràtica.

  • Promoure entre la ciutadania competències, coneixements i capacitats crítiques per a la participació democràtica intervinguda tecnològicament.

  • Desenvolupar tecnologies per a la comunicació, la col·laboració i la participació interna a l'Ajuntament.

  • Oferir serveis de R+D+i en assumptes de participació i governança democràtica per a problemes concrets de la ciutat i per a la resta de direccions de l'Ajuntament. 

 

Línies estratègiques

Transformar les institucions democràtiques i la participació directa passa per la R+D+i:

1. Crear: Desenvolupar una plataforma de participació digital i col·laboració democràtica.

Creem infraestructures digitals per a la democràcia participativa. En Innovació Democràtica hem desenvolupat Decidim, una plataforma que permet a la ciutadania decidir la ciutat que volem, dissenyar col·laborativament plans d'actuació, equipaments públics, serveis o proposar iniciatives legislatives populars, participar en els consells de la ciutat i crear conjuntament les polítiques públiques de Barcelona. Aquesta línia estratègica respon a la demanda col·lectiva reflectida en l'actuació del PAM: 4.2.1. Desenvolupar una plataforma de participació digital.

2. Investigar: Pla d'investigació “De la Smart City a la Ciutat Democràtica”

Impulsem una xarxa coordinada de projectes d'investigació participativa, orientada a potenciar la intel·ligència i l'economia social a través de la millora de la qualitat democràtica, la innovació tecnopolítica multiescala, la transparència i les infraestructures tecnològiques publicocomunes. Busquem contribuir al tractament i la tinença de dades com a procomuns, a la coordinació digital i a la descentralització de la vida social i, en definitiva, la reapropiació democràtica de la ciutat. Per a això estem impulsant una xarxa d'agents (investigadores, ciutadania, associacions, tècniques, etc.) amb la finalitat de resoldre problemes concrets de governança en connexió amb una investigació general, que permeti construir i promoure narratives noves entorn de la ciutat democràticament intel·ligent. Aquesta línia estratègica respon a la demanda de l'actuació del PAM: 4.2.11. Investigar la ciutat intel·ligent i la ciutat democràtica.

3. Experimentar: Laboratori d'innovació democràtica i pràctiques col·laboratives

Experimentem en el disseny i la creació d'un laboratori obert i participatiu que ofereixi espai, recursos, capital relacional i simbòlic, serveis de gestió i finançament per a la investigació i la innovació democràtica i col·laborativa. L'objecte del laboratori són els problemes de governança, innovació social, cogestió de comuns i, en general, els reptes urbans que s'han de resoldre de manera intel·ligent, participativa i democràtica. Un laboratori que exigeix un espai propi amb recursos públics compartits (espais per a tallers, auditori per a esdeveniments i xerrades), obert i gestionat amb la ciutadania, juntament amb un espai digital i de comunicació propi, i a punt per convertir-se en un model escalable de cogestió i governança per a altres laboratoris urbans.  Aquesta línia estratègica respon a la demanda de l'actuació del PAM: 04/02/2012. Crear un laboratori d'innovació democràtica i col·laboració ciutadana.

4. Capacitar: Pla d'infraestructures, capacitació i mediació digital per a la participació

Promovem la provisió d'infraestructures territorials que garanteixin l'accés a la participació digital, dissenyem cursos i materials que promoguin les competències i les disposicions necessàries (visió crítica, apoderament, coneixements, etc.) per a la seva qualitat, i definim els tipus de mediació necessaris per potenciar els dos punts anteriors. El subjecte d'aquesta orientació triple és el conjunt de la ciutadania i, molt especialment, sectors poblacionals exclosos.  Aquesta línia estratègica respon a la demanda de l'actuació del PAM: 2.1.4. Impuls a projectes com l'Urban Lab i els ateneus de fabricació, vinculant-los a les polítiques de desenvolupament local i potenciant una xarxa d'equipaments d'innovació social digital de la ciutat.

Crearico-innova-crear

Decidim Barcelona, una plataforma de participació digital i col·laboració democràtica. Creem infraestructures digitals per a la democràcia participativa.

Investigarico-innova-investigar

Pla d'investigació “De la Smart City a la Ciutat Democràtica”. Impulsem una xarxa coordinada de projectes per millorar la qualitat democràtica.

Experimentarico-innova-experimentar

Laboratori d'innovació democràtica i pràctiques col·laboratives. Experimentem en el disseny i la creació d'un laboratori obert i participatiu.

Capacitarico-innova-capacitar

Pla d'infraestructures, capacitació i mediació digital per a la participació. Promovem la provisió d'infraestructures territorials que garanteixin l'accés a la participació digital.

Línies estratègiques

Transformar las instituciones democráticas y la participación directa pasa por la I+D+i