Banner arxivem el moment

Lliurament de documentació #ArxivemelMoment. Arxiu Municipal de Barcelona

Tot el que està marcat amb un asterisc (*) és de resposta obligatòria

Nom i cognoms
DNI
Adreça postal
Adreça electrònica
Telèfon

Nombre de fotografies

Nombre de vídeos

Lloc:
Data:

Format: dd.mm.yyyy

Resum:

Enllaç per accedir a les imatges:
 (Copieu l'enllaç que permet accedir i descarregar les imatges. Exemple: Google Fotos, WeTransfer, DropBox, YouTube, etc.)
* Declaro que sóc la persona autora de les imatges o bé que disposo de l'autorització per fer-ne el lliurament. En aquesta condició cedeixo a l’Ajuntament de Barcelona els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la difusió en línia) i transformació (inclosa l’adaptació), sense límit temporal ni territorial, explotació que l’Ajuntament podrà efectuar en qualsevol modalitat, canal o mitjà, així com autoritzar usos a terceres persones per qualsevol ús excepte per finalitats comercials.
* Accepto que l’Arxiu Municipal de Barcelona pugui fer una valoració de les imatges lliurades i que, seguint els seus procediments i criteris, pugui decidir-ne la conservació o eliminació.
* Així mateix em declaro informat que les meves dades personals s’incorporaran al fitxer Fons documentals de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona amb finalitats de gestió, catalogació, consulta, reproducció, conservació i divulgació dels fons documentals del Sistema Municipal d’Arxius, per a usos administratius, culturals i recerca. Les dades només podran ser cedides si ho indica una Llei. Em consta que podré exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació adreçant-me al Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte “exercici de drets LOPD”.