You are here

El Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRUB) recull els 17 barris més vulnerables a la ciutat. Actualment estan en execució: el Besòs i el Maresme, Canyelles, La Trinitat Vella, Can Peguera, La Pau i els entorns dels Jardins Massana (el Congrés i Indians).

Aprovació de documents previs

Per iniciar les actuacions en el territori, el Govern Municipal ha d'aprovar:

 • Document de treballs preparatoris per a la delimitació d'un àmbit.
 • Definició de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR).

La metodologia comuna d’implementació

 • Presentació del programa a través de les taules informatives.
 • Dinamització i acompanyament a les comunitats en tot el procés, a través de l’oficina tècnica de l’IMU, de les oficines territorials i els Punts d’atenció i informació.
 • Diagnosi de l’estat dels edificis: inspeccions tècniques i mesures cautelars per part de l’IMU si es detectessin patologies greus.
 • Estudis i redacció dels projectes per a la rehabilitació d’edificis.
 • Desenvolupament de les obres definides en el programa d’actuacions.
 • Informació i gestió de subvencions específiques del PRUB.
 • Urbanització de l’entorn, cultura del manteniment i llibre de l’edifici.

La contractació de les tasques tècniques relacionades amb la implementació del programa (inspecció tècnica d’edifici, redacció de projecte i direcció d’obres) es farà mitjançant la modalitat d’acord marc (previsió de licitació al gener de 2024).

Els convenis necessaris

 • D'acceptació de la inspecció de la finca: permet a l’IMU fer una diagnosi i lliurar l’informe tècnic de l’estat de l’edificació a la comunitat.
 • Per a la redacció dels projectes de rehabilitació, instal·lació d’ascensor i millora de l’accessibilitat, i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
 • Per a l'execució de les obres i els reallotjaments si calen.

Ajuts i sistema de pagaments

 • Les obres compten amb subvencions específiques en el marc dels ajuts 'Next Generation'.
 • Per establir el sistema de pagament, l’IMU utilitzarà la figura de la reparcel·lació econòmica per cooperació (aplicada a la finca), que establirà les quotes que hauran d'abonar cadascun dels propietaris.

 

Les Taules de regeneració urbana

Convocades per l’Àrea d’Ecologia Urbana, tenen com a objectiu crear un espai territorial d’informació, diàleg i seguiment dels projectes de Regeneració promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme i de la mà dels districtes.