You are here

Es posa en marxa el ‘repte urbà’ per a la regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles

Reptes de regeneració urbana per a afrontar un futur més eficient

Aquesta aposta de millora, dins del Programa de Regeneració Urbana (PRU), és una estratègia d’actuacions per a millorar les condicions d’habitabilitat urbana en entorns de proximitat. En concret, aquest ‘repte urbà’ que s’ha presentat impulsa la implementació d’un sistema que a partir d’un bloc d’habitatges a regenerar es pugui aplicar a base de ‘kits’ modulars (2D o 3D) que es puguin incorporar segons les necessitats específiques per a cada comunitat al llarg del temps.

Ahir, 13 de juliol, la Sala Barcelona (avinguda Diagonal, 230) va acollir una sessió informativa per a explicar les bases i la convocatòria d’un ‘repte urbà’ per a la regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles, una proposta que penja del Programa de Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona,  i que té, entre altres objectius, trobar solucions integrals d’impuls a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors.

L’objectiu de la trobada va fer èmfasi en els següents elements: la finalitat d’aquest ‘repte urbà’, les característiques que ha de tenir el sistema proposat, la contraprestació per als guanyadors/es, la tipologia d’agents, a qui s’adreça el repte, l’avaluació de les propostes en tant al procés i els criteris, el calendari i la metodologia de participació.

En concret, el repte que es va presentar està enfocat a trobar noves solucions que no només abordin la rehabilitació integral dels edificis, sinó que promoguin la seva inclusió, l’ús eficient dels recursos, la migració i adaptació al canvi climàtic i/o la resiliència. Solucions integrals que millorin l’habitabilitat i el rendiment energètic dels habitatges de Barcelona, tot aportant nous materials i/o usos dels existents, noves tecnologies i nous dissenys.

En aquest sentit, BIT Habitat, de la mà de l’Institut Municipal d’Urbanisme, i conjuntament amb la Gerència d’Urbanisme, fan una crida a l’ecosistema innovador per a trobar noves solucions per a la regeneració d’edificis d’habitatges en línia amb el model de ciutat que impulsa Barcelona, on la regeneració urbana esdevé una prioritat  conjunta i col·lectiva per a la millora de la qualitat i inclusió dels espais on vivim.

Així doncs, les propostes participants que prenguin part en aquesta convocatòria de ‘repte urbà’ hauran de caracteritzar-se per ser:

  • Integrals, incloent-hi noves solucions de disseny, nous materials i/o adaptacions dels existents i noves tecnologies
  • Implementables en l’espai real, integrant les activitats de fabricació i instal·lació d’un prototip (4 mesos d’execució) en un edifici real de la ciutat de Barcelona
  • Modulars i flexibles, contemplant diferents opcions d’implantació a nivell de complexitat i preu, per tal d’adaptar-se a diferents contexts i casuístiques. Tot i presentar-se en una única solució integral, cal que siguin flexibles, permetent la seva implementació com un tot, o bé, en subsistemes modulables de les parts que el composen.

A més,  aquests sistemes modulars i flexibles hauran de contenir un prototip que contingui, com a mínim, els següents ‘kits’, tot i que es podran incorporar de nous, sempre que responguin als objectius principals que cerca la solució aportada.

Així, les propostes de mòduls podran acollir-se en aquests paràmetres:

  • KIT Ampliació de volum: Mòduls muntats en sec, desmuntables i reutilitzables que permetin augmentar el volum de l’edifici en planta, total o parcialment, amb un augment de profunditat edificada entre 2 i 5m
  • KIT d’envolupant bioclimàtica: Envolupant bioclimàtica per a façanes i coberta muntada en sec, totalment desmuntable i reutilitzable que permeti augmentar el confort dels espais interiors dels habitatges (tèrmic, acústic, llum natural, vistes) i reduir-ne els consums d’energia).
  • KIT aljub: Acabat de coberta vegetal tipus aljub que reculli l’aigua de pluja i l’aprofiti per al rec de les plantes de manera directa, tot reduint l’impacte de pluges torrencials a la ciutat
  • KIT fotovoltaic: Elements de producció per ser instal·lats en façanes i cobertes que tinguin un potencial de radiació solar adequat.
  • KIT Smart Building: Grup de sensors i sistema de gestió integrat que permetrà fer operar l’envolupant bioclimàtica i els panells fotovoltaics de manera coordinada, tot indicant als habitants de l’edifici dades rellevants sobre el funcionament del sistema i controlar elements dinàmics ,si s’escau.

Es valoraran les millors propostes atenent al seu component innovador, viabilitat per ser implementades a l’entorn real (assolint un nivell de maduresa tecnològica o TRL superior a 6), sostenibilitat i circularitat, tant en el seu procés de fabricació i composició material, com en els efectes sobre la sostenibilitat urbana (reducció efecte illa-calor, biodiversitat, etc.). També es puntuaran d’acord al seu grau de replicabilitat o escalabilitat, predominança de materials com la fusta, el formigó o l’acer i incorporació de solucions mixtes, enfocament multidisciplinari amb equips plurals i transversals provinents del món de la recerca, la producció o el monitoratge o el seu component atractiu i adaptabilitat a diferents situacions urbanes consolidades.

Per què participar i què s’ofereix?

La convocatòria destinarà un total de 450.000 € per a donar suport financer als millors projectes, els quals hauran de tenir un pressupost mínim de 125.000 € i màxim de 187.500 €. L’ajut correspondrà al 80% de la despesa elegible i, per tant, tindrà un mínim de 100.000 € i un màxim de 150.000 €.

A més, les propostes guanyadores podran provar les seves solucions innovadores en l’entorn real de la ciutat de Barcelona i comptaran amb suport, assessorament i acompanyament tècnic, així com amb  mecanismes de visibilització i comunicació.

Calendari

La convocatòria per a participar en aquest ‘repte urbà’ es farà pública a finals d’aquest mes de juliol, data en què es donarà inici a la recepció de propostes i que s’estendrà fins al proper 7 d’octubre de 2022. S’espera tenir una previsió de propostes guanyadores cap al novembre, per tal d’implementar els prototipus entre els mesos de novembre a març de 2023.

Tota la informació es pot consultar a través del següent enllaç:

https://bithabitat.barcelona/projectes/regeneracio-edificis-habitatges-amb-sistemes-innovadors-sostenibles/