You are here

Publicitat de les licitacions a partir de l’1 de juny de 2016

El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

 

Barcelona Gestió Urbanística, SA

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016

 

Institut Municipal d'Urbanisme

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016