Ajuts

Les administracions públiques atorguen diversos ajuts econòmics amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge (de lloguer o de compra) i ajudar a la seva rehabilitació.

A més a més, donen l'opció d'accedir a Habitatges de Protecció Oficial (HPO), amb preus per sota del de mercat, sempre que s'estigui inscrit/a al Registre de Sol·licitants d'HPO i es compleixin els requisits establerts:

- Ser major d'edat o menor legalment emancipat.
- Residir i estar empadronat a Catalunya (al municipi de Barcelona en el cas dels HPO de Barcelona).
- No superar el límit d'ingressos màxims que estableix la normativa en cada convocatòria.
- Tenir necessitat d'habitatge, perquè no se'n té cap o no se'n té un adequat.

A continuació pots consultar una llista sobre els ajuts econòmics vinculats a l'habitatge. Per ampliar la informació, només has de prémer l'enllaç web corresponent.

 • Recorda que a la Xarxa d'Oficines de l'Habitatge de Barcelona poden assessorar-te sobre aquests ajuts, els HPO, problemàtiques vinculades a l'habitatge...
   
 • L'equip d'aquestes oficines et derivarà, si és necessari, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l’organisme de la Generalitat de Catalunya, encarregat, entre d'altres tasques, de gestionar i executar els ajuts a l’habitatge, la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial i la gestió i execució de programes socials en relació a l’habitatge.

 

Ajuts al lloguer

– Prestació permanent per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 • Aquesta prestació està subjecta a convocatòries anuals i s'ha de sol·licitar en els terminis que les convocatòries especifiquen.
 • Hi ha possibilitat de demanar la renovació anual de l’ajuda.

– Prestació econòmica d'especial urgència

Ajut a fons perdut de caràcter personal per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials.

S'adreça a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats.

 • Aquests ajuts es poden demanar en qualsevol moment i necessitaran el corresponent informe socioeconòmic de Servei Socials.
 • També hi ha possibilitat de sol·licitar-los en cas de pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària. 
 • És incompatible, pel que fa a les mensualitats, amb les prestacions permanents per al pagament del lloguer.

– Subvenció al pagament del lloguer

Ajut que té com a objectiu ajudar al pagament de la renda de lloguer a aquelles unitats de convivència que, trobant-se al corrent de pagament, tenen dificultat per pagar-ho.

Consisteix en un pagament únic equivalent a un percentatge de la renda anual que s'abona:

 • El percentatge anirà d'un 20 a un 40% de l'anualitat de renda, en funció de la quantitat de diners que, dels propis ingressos, es destinin al pagament de lloguer.
 • El màxim que es podrà percebre són 2.400 € per habitatge.

Els requisits per demanar aquest ajut són, entre d'altres:

 • Ser resident a Catalunya.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual.
 • Tenir uns ingressos iguals o superiors a 0,3 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i que no sobrepassin 2,83 vegades l'IRSC.
 • Que l'import de la renda de lloguer no superi els 800 € mensuals (900 € si es tracta d'una família nombrosa).
 • Estar al corrent del pagament de la renda, o justificar com a mínim tres rebuts pagats.

Aquest és un ajut de convocatòria anual atorgat en règim de concurrència competitiva. És a dir, es valoren totes les sol·licituds rebudes i es concedeix a les més favorables.

L'any 2021, la convocatòria està oberta des del 27 d’abril fins al 4 de juny.

 

Ajuts a la rehabilitació

La concessió d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i instal·lació d'ascensors es convoca anualment per donar suport a la realització d'obres de rehabilitació que afectin a interiors d’habitatges o edificis, patologies estructurals, accessibilitat, instal·lació d'ascensors i rehabilitació energètica.

 • L'ajut el pot demanar el president de la comunitat, l'administrador o el propietari de l'edifici.  
 • La concessió de l’ajut, implica la realització, per part de l’Administració, d’un Informe tècnic.