Els teus drets i deures com a treballador/a

A continuació pots veure la resposta a alguns dels dubtes més comuns dels treballadors i treballadores respecte al seus drets i deures. Si vols més informació pots adreçar-te a aquests punts d'assessorament laboral, segons el teu perfil professional, la teva edat, les teves necessitats...

Altres preguntes que hi podràs resoldre són: Quantes hores al dia puc treballar o quants dies a la setmana haig de descansar? Què són les hores extres i quantes puc fer? Tinc dret a gaudir d'alguna festa no recuperable i que sigui retribuïda? Tinc dret a gaudir d'algun permís si em caso? Quants dies de vacances em corresponen? He tingut un accident laboral, quant haig de cobrar?...

Què és un contracte?

 • És l'acord mitjançant el qual el/la treballador/a es compromet a treballar per a l'empresa a canvi d'un salari. Aquest ha de respectar les disposicions legals vigents i establir els drets i deures que han de complir les dues parts.
 • Per a més informació consulta aquest apartat del web de la Generalitat de Catalunya. 

El meu contracte estableix un període de prova, què vol dir?

 • Aquest període es concerta per escrit amb l'empresa i els seus límits s'establiran al conveni col·lectiu.
 • Durant aquest temps el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de feina que es desenvolupa, és a dir, com si fos qualsevol treballador de la plantilla. Això sí, pot agafar la baixa voluntària d'un dia per l’altre o poden rescindir el seu contracte amb la mateixa immediatesa.

Què és el conveni col·lectiu i quin em correspon?

 • És un acord que sorgeix de la negociació entre representants dels treballadors i treballadores (sindicats o comitè d'empresa) i representants dels empresaris i empresàries (patronal).
 • Regula quines són les condicions de treball, retribució, categories professionals, període de prova, permisos, vacances... en un sector d'activitat o empresa concreta.
 • El conveni que s'aplica segons el sector ha de constar al contracte, el qual no pot contradir-lo en cap cas en perjudici del/de la treballador/a. En canvi, és possible que el contracte millori el contingut del conveni.
 • Per consultar els convenis col·lectius visita aquest apartat del web de la Generalitat de Catalunya.
   
 • I si no tinc conveni col·lectiu? En el cas de no tenir conveni col·lectiu haurem de consultar l'Estatut dels Treballadors, la norma de mínims bàsica que regula les relacions laborals dels treballadors i treballadores per compte aliè. En cap cas es pot vulnerar, tot i que, segons els convenis col·lectius, es poden millorar les condicions que estableix.

Com podem definir què és el salari?

 • És la retribució econòmica que rep el/la treballador/a periòdicament a canvi de la feina per la qual ha estat contractat/da.
 • La majoria de professions tenen un salari base fixat, és a dir, hi ha un conveni que defineix el salari per una feina i una categoria professional concretes. A aquest salari base s'hi poden sumar els complements salarials que es fixen en funció de les condicions de treball (per exemple, per nocturnitat, perillositat, tornicitat, toxicitat...).
   
 • Quin és el salari mínim interprofessional? El govern fixarà, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives, el salari mínim interprofessional. Durant l'any 2020 és de 950€.

En finalitzar el mes, a banda del meu salari, m'han de donar algun document?

 • Si, t'han de donar la nòmina que és el rebut individual que acredita que una empresa ha pagat un salari a un/a treballador/a. Indica la quantitat de diners pagada relativa al salari base i als complements salarials, així com les hores extraordinàries realitzades i la seva quantia. És una prova del salari del/de la treballador/a i de l'existència de la relació laboral amb l'empresa i en cas de conflicte, serveix per reclamar.

M'han dit que em descomptaran l'IRPF de la nòmina, què significa?

 • L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és l'impost estatal sobre la renda econòmica de les persones que s'aplica tenint en consideració les circumstàncies personals i familiars d'aquestes. És a dir, l'IRPF equival a un percentatge de la renda, varia segons els ingressos de les persones i es pot reduir si es compleixen uns factors desgravables.
 • Un cop l'any, depenent de l'import i la naturalesa de les rendes obtingudes, s'està obligat a tramitar la declaració de la renda per a determinar la quantitat que s'ha de pagar a Hisenda.
 • Per a més informació consulta el web de l'Agència Tributària Espanyola o la d'e-Tributs (Administració Oberta de Catalunya).

M'han acomiadat, quins documents m'han de donar?

 • Carta d'acomiadament: document que l'empresa ha de lliurar al treballador/a on acredita que se li ha comunicat la resolució del contracte, el motiu i la data d'efectes, és a dir, a partir de quin dia ja no ha d'anar a treballar.
 • Quitança: liquidació de les quantitats pendents entre les parts contractuals que té lloc quan la relació laboral finalitza. Normalment inclou la part proporcional de les vacances devengades (que li corresponen al treballador/a) i no gaudides, així com les pagues extraordinàries, tret que s'hagin percebut cada mes de manera prorratejada (inclosa en la nòmina mensual).
 • Certificat d'empresa (només en el cas que tinguis dret a cobrar l'atur): aquest document és fonamental en el reconeixement del dret de la prestació d'atur i serveix, bàsicament, per determinar la quantia de la mateixa. Si durant els últims 180 dies (que són els que es comptabilitzen per la prestació) has treballat a diferents empreses necessitaràs tants certificats com empreses hagis treballat. Si vols veure com es un certificat d'empresa ho pots fer aquí.

M'han acomiadat i no estic d'acord, què puc fer?

Encara que alguna de les següents actuacions podries realitzar-les directament, qualsevol error en la seva tramitació seria decisiva en la resolució final per la qual cosa és aconsellable posar-se en contacte amb un professional en el moment de conèixer la intenció de l'empresari d'acomiadar-te.

 • Acte de conciliació: ha de presentar-se demanda de conciliació davant la Unitat de Mediació, Arbitratge i Conciliació en el termini de 20 dies hàbils (exclosos diumenges i festius) des del momento de l'acomiadament. El Servei de Conciliació citarà a les parts per intentar arribar a un acord.
 • Demanda: si no es produeix acord a la fase de conciliació, el treballador/a ha de presentar demanda davant el Jutjat Social en els dies que faltin per complir els 20 anteriorment esmentats, una vegada descomptats els transcorreguts des de l'acomiadament fins a la presentació de la demanda de conciliació. La presentació de la demanda de conciliació suspèn el còmput del termini durant 15 dies.
 • Sentència: una vegada celebrat el judici, el Jutge Social dictarà sentència en el termini de 5 dies (aquest termini, a causa del volum de treball dels Jutjats, només es compleix excepcionalment), en el qual declararà l'acomiadament com: nul, improcedent o procedent.

M'he quedat a l'atur, quant cobraré?

 • L'import de la teva prestació ho determinarà el 70% de la base reguladora, és a dir, la base de cotització a la Seguretat Social de la teva nòmina. Aquest 70% ho cobraràs durant els sis primers mesos. Després, baixarà al 50%. Dit això, convé que sàpigues que el mínim que un aturat pot cobrar són 501.98€, i el màxim 1411.83€. Aquesta última xifra la cobraràs si tens 2 fills al teu càrrec. Si ets un aturat sense fills, el màxim al que pots aspirar és a 1.098.09€.

Tinc dret a cobrar paga extra al juny i al desembre?

 • Tots els treballadors tenen dret a dues gratificacions extraordinàries a l'any, una al Nadal i una altra al mes que es fixi per conveni col·lectiu o bé per acord de l'empresari i els representants legals dels treballadors. Igualment al conveni col·lectiu es fixarà la quantia d'aquestes gratificacions. Tot i això, es podrà acordar que les gratificacions extraordinàries es prorrategin en les dotze mensualitats.

Vull deixar la feina, què haig de fer?

 • Hauràs d'entregar una carta de baixa voluntària, aquest document s'utilitza en el cas que el treballador o treballadora vulgui cessar voluntàriament en la feina.
 • Has d'avisar l'empresa amb el mateix període d'antelació que marca el teu conveni col·lectiu.

M'han dit que hauré de fer jornada nocturna, què implica?

 • Es considera treball nocturn el realitzat entre les 22 i les 6 h de la matinada.
 • Els treballadors que realitzin la jornada nocturna no podran fer hores extraordinàries.

Un familiar està a l'hospital, puc anar a veure'l o acompanyar-lo?

 • En cas de naixement d'un fill o mort, accident o malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat et donarà dret a 2 dies de permís retribuïts. En el cas que hagis de desplaçar-te fora del domicili habitual el termini serà de 4 dies.
 • Consulta el teu conveni col·lectiu perquè de vegades aquests terminis s'amplien per negociació col·lectiva.

Si em canvio de pis, tinc dret a agafar-me algun dia per realitzar la mudança?

 • Tindràs dret a un dia de permís per trasllat del domicili habitual. Consulta el teu conveni col·lectiu perquè de vegades aquests terminis s'amplien per negociació col·lectiva.

Què és una excedència?

 • L'excedència és la suspensió del contracte de treball i del salari corresponent sense que hi hagi extinció de la relació laboral ni pèrdua de l'ocupació.

Puc agafar una excedència voluntàriament?

 • El treballador amb almenys una antiguitat a l'empresa d'un any té dret al fet que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos i no major a cinc anys.
 • Aquest dret només podrà ser exercitat una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre anys des del final de l'anterior excedència.
 • Hauràs de comunicar per escrit la teva decisió a l'empresa.