Augmenta la identificació de la violència masclista entre la població barcelonina

07/11/2018 - 18:42

Feminismes-dona. També s’ha detectat que s’identifiquen més com a violència masclista les agressions físiques que les psicològiques.

La darrera enquesta de violència masclista a Barcelona també detecta que s’identifiquen més com a violència masclista les agressions físiques que les psicològiques. A més, els indicadors del Servei d’Atenció a Homes (SAH), adreçat a homes que han exercit o exerceixen la violència masclista, demostren els efectes positius dels programes d’intervenció psicosocials.

Enquesta de violència masclista a Barcelona

A partir de l’Enquesta de violència masclista a Catalunya (2016), avui s’han presentat les dades de la percepció que els barcelonins i les barcelonines tenen d’aquest tipus de violència. L’enquesta recull els resultats de 4.674 entrevistes, 4.075 a dones i 599 a homes, en què s’exposen casos de violència masclista destinats a identificar el grau de reconeixement d’una situació d’aquest tipus.

Respecte a les dades obtingudes en l’enquesta anterior, que es va fer el 2010, s’observa un creixement de la identificació de la violència masclista en tots els paràmetres analitzats. En concret:

  • El 2010, el 41% dels homes i el 61% de les dones consideraven que “controlar on, amb qui i què fa en cada moment” era violència masclista. El 2016, els percentatges pugen a un 63% i 74%, respectivament.
  • Els homes van passar de reconèixer que “no deixar que parli amb altres homes” era violència masclista d’un 48% (2010) a un 71% (2016). En el cas de les dones, la dada creix d’un 71% a un 78%.
  • “Controlar o no deixat decidir sobre els diners propis o de la llar” ho consideraven una situació de violència masclista el 2010 el 40% dels homes i el 65% de les dones. El 2016 aquests percentatges creixen fins al 58% i el 66%, respectivament.
  • Pel que fa a les agressions físiques, el 2010 el 31% dels homes i el 15% de les dones pensaven que “donar-li una bufetada, un cop, una empenta” no era violència masclista. L’any 2016 aquesta percepció disminueix fins al 15% en els homes i el 9% en les dones.
  • Tot i la millora de la identificació en tots els casos, encara hi ha un 5% d’homes i un 7% de dones que no reconeixen que obligar una dona a tenir relacions sexuals és violència masclista.

A més, l’enquesta mostra alguns resultats pel que fa a les diferències d’edat, gènere i tipus de violència:

  • Els homes tenen més dificultats que les dones per identificar la violència masclista.
  • La violència física es detecta més que la psicològica.
  • Els joves són el col·lectiu que menys detecta la violència masclista a través dels dispositius electrònics.

Les conclusions de l’estudi, tot i valorar molt positivament la millora dels indicadors, insisteixen en la importància de continuar apostant per polítiques dirigides a conscienciar la població sobre el reconeixement de les violències masclistes i a incidir en la pedagogia i l’educació com a eines clau per a la prevenció, especialment entre els col·lectius més joves.

Balanç del Servei d’Atenció a Homes (SAH)

El Servei d’Atenció a Homes (SAH) està adreçat a homes que han exercit o exerceixen la violència masclista i que voluntàriament sol·liciten l’acompanyament i l’assessorament de professionals especialitzats. És un servei municipal gratuït per a homes de més de 21 anys, que es basa en l’atenció a través d’intervencions psicosocials i en la prevenció mitjançant la promoció de projectes de conscienciació i sensibilització. Els joves d’entre 12 i 21 anys disposen d’un servei especialitzat, el SAH Joves.

Les darreres dades del SAH mostren un balanç molt positiu del servei, que des del 2012 ha atès més de 250 homes, la majoria d’entre 26 i 45 anys, que han seguit programes de llarga durada. A més, l’equip de professionals ha augmentat les hores en un 91,5% en els darrers quatre anys, amb l’objectiu de millorar l’efectivitat del servei i l’atenció personalitzada als usuaris que el sol·liciten.

Les dades s’han presentat en el marc de la jornada “Masculinitats i canvi social”, organitzada per la Regidoria de Relacions Internacionals, Feminismes i LGTBI, en què han participat professionals del SAH i personal investigador vinculat a l’estudi de les violències masclistes.