Mesures per mantenir l’habitatge i els subministraments de la llar durant l’estat d’alarma per la covid-19

10/04/2020 - 14:52

Habitatge. 26 FAQs sobre lloguers, hipoteques i el pagament de subministraments bàsics.

(*) Novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 27/2020, el 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la covid-19 en els àmbits de transports i habitatge.

Hi ha moltes persones que, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la covid-19, tenen dificultats per poder assumir la renda del contracte de lloguer o la quota de la hipoteca dels seus habitatges, així com el pagament dels subministraments bàsics de la llar.

Per poder fer front a aquestes situacions, des de l’1 d’abril de 2020, teniu al vostre abast un seguit de mesures que s’exposen a través de les 26 FAQs (preguntes freqüents) següents:

1. Què passa si el meu contracte d’arrendament finalitza durant l’estat d’alarma?

 • Si la pròrroga del contracte de lloguer finalitza durant l’estat d’alarma, o fins a dos mesos després del seu aixecament, podem demanar a l’arrendador/a una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos. Durant la pròrroga extraordinària, l’arrendador/a continuarà aplicant les mateixes condicions contractuals.
 • Si tenim un habitatge de lloguer titularitat del parc públic d’habitatges, el cobrament de les rendes s’atura fins al mes de juliol.
 • * NOVETAT! Les persones arrendatàries de contractes de lloguer que finalitzin en el període comprès entre el 9 de juliol de 2017 i el 30 de setembre de 2020, podran igualment sol·licitar a l’arrendador una  pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos, on la persona arrendadora continuarà aplicant les mateixes condicions contractuals.

2. Què passa si, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la covid-19, no puc fer front al meu lloguer?

 • Des de l’1 d’abril de 2020, si vivim de lloguer i tenim dificultats econòmiques a causa de la covid-19, podem demanar al nostre arrendador/a una moratòria en el pagament de les rendes.

3. En quins casos es considerarà que tinc dificultats econòmiques a conseqüència de la covid-19?

Es considerarà que tenim dificultats econòmiques i que estem en situació de vulnerabilitat econòmica quan:

 • Estiguem en situació d’atur o, si som professionals autònoms, puguem acreditar una pèrdua substancial d’ingressos, a conseqüència de la crisi sanitària.
 • El lloguer y les despeses de subministraments que paguem al nostre habitatge són igual o superior a un 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • El conjunt d’ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la crisi no supera en tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples). Aquest límit és ampliable segons el nombre de fills/illes i persones a càrrec, i pot arribar a ser cinc vegades l’IPREM, segons els casos.

No es considerarà que es dona aquesta situació de vulnerabilitat econòmica si comptem amb un habitatge en propietat. 

4. En què consisteix aquesta moratòria en les rendes del lloguer?

 • La moratòria en el pagament del lloguer consistirà en una reducció del 50 % de les rendes o un ajornament d’aquestes, a tornar sense penalització ni interessos, com a mínim, en el termini de 3 anys.

5. Quina serà la durada de la moratòria en les rendes del lloguer?

 • Si ens concedeixen la moratòria de rendes de lloguer, podrem gaudir d’una reducció de rendes o de l’ajornament d’aquestes durant el temps que duri l’estat d’alarma, i es podrà prorrogar si les dificultats econòmiques continuen. En total, la moratòria podrà tenir una durada màxima de 4 mesos.

6. La moratòria de rendes de lloguer és obligatòria per a tots els arrendadors i arrendadores?

 • L’arrendador/a només té l’obligació de concedir la moratòria en el lloguer de rendes si és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (és a dir, si té més de 10 habitatges o una superfície construïda de més de 1.500 m2).

7. Què passa si el meu arrendador/a no és empresa, ni entitat pública d’habitatge, ni gran tenidor d’habitatges?

 • * NOVETAT! Des del 3 de juliol del 2020 ja no és possible demanar la moratòria de les rendes del lloguer si la persona arrendadora és persona física i no té la consideració de gran tenidora d’habitatge.

8. Com se sol·licita la moratòria de les rendes del lloguer?

* NOVETAT! El termini per sol·licitar la moratòria quan la persona arrendadora (sigui empresa, entitat d’habitatge o gran tenidor d’habitatge) s’amplia fins al 30 de setembre  del 2020.

La persona propietària ens ha de contestar en 7 dies. És convenient sol·licitar-ho per escrit a l’arrendador/a, i, juntament amb aquest escrit, aportar la documentació següent:

 • Certificat acreditatiu de la situació de desocupació o cessament d’activitat si som autònoms o autònomes.
 • Llibre de família o document que acrediti la situació de parella de fet.
 • Certificat de convivència.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent.
 • Acreditació de la titularitat de béns de cada persona que figuri en la unitat de convivència.
 • Declaració responsable que es compleixen amb els requisits exigits amb aquest decret, per considerar-te persona amb dificultats econòmiques. 

9. Què passa si, a conseqüència del confinament, no es pot aconseguir tota la documentació?

 • Si a conseqüència del confinament, trobem dificultats per aconseguir la documentació acreditativa, podem aportar una declaració responsable que justifiqui que complim tots els requisits. Un cop aixecat l’estat d’alarma, tindrem un mes per aportar tota la documentació.

10. Què passa si el nostre arrendador/a és persona física i es nega a concedir-nos la moratòria de les rendes del lloguer?

 • Si la persona propietària de l’habitatge és persona física i es nega a concedir-nos l’ajornament en el pagament de les rendes, i tampoc arribem a cap solució alternativa, ens podrem acollir als ajuts al finançament creats per fer front a les despeses en habitatge i a una línia de ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.

11. En què consisteixen els ajuts al finançament? 

 • Es tracta de préstecs subvencionats per l’Estat que es concediran a través de les entitats de crèdit. És a dir, seran les entitats bancàries qui abonaran l’import del préstec directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, prèvia comunicació al titular del préstec.
 • S’atorgaran directament i una sola vegada a persones arrendatàries d’habitatges habituals que compleixin tots els requisits, amb la finalitat exclusiva de dedicar-se al pagament de la renda del lloguer.
 • Si hi ha més d’un titular al contracte de lloguer, tots ells hauran de formalitzar el préstec, que respondran de manera solidària.
 • Els préstecs s’hauran de sol·licitar abans del 30 de setembre de 2020 i formalitzar-se abans del 31 d’octubre 2020.
 • La seva quantia podrà arribar a cobrir fins al 100% de l’import d’un màxim de 6 mensualitats del lloguer, amb una quantia total límit de 5.400€, a raó d’un màxim de 900€ per mensualitat.
 • Les 6 mensualitats que, com a màxim poden cobrir els ajuts, es poden comptar des de l’1 d’abril de 2020, i no poden ser posterior a 6 mesos a comptar desde la signatura del préstec ni posteriors a la fi de la vigència.
 • S’estableix un termini per tornar el préstec de 6 anys, que es poden prorrogar fins a 4 anys més. Durant els 6 primers anys es pot pactar una carencia de 6 mesos, és a dir no pagar quotes durant 6 mesos.
 • Es permet l’amortització anticipada parcial o cancel·lació d’aquests préstecs, sense despeses ni comissions.

12. Quins són els requisits per accedir a aquests ajuts al finançament?

Cal ser, per una banda, arrendatari d’habitatge habitual, resident a Espanya, amb contracte en vigor de conformitat a la Llei 29/1994, de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans.

A més, cal trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19. Existirà vulnerabilitat econòmica sempre que es reuneixin tots els següents requisits:

 • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una reducció d’ingressos per desocupació, per un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO), per una reducció de jornada per motiu de cures, per un cessament d’activitat o altres circumstàncies vinculades a l’activitat laboral.
 • Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a sol·licitar l’ajuda, no aconsegueixi el límit de 5 vegades IPREM.
 • Que el lloguer sumat a les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt de membres de la unitat familiar.

No es considerarà que hi hagi vulnerabilitat econòmica si la persona arrendatària o qualsevol dels membres de la unitat familiar que habiti en l’habitatge és propietari o usufructuari d’un habitatge a Espanya.

13. Quina documentació cal presentar a l’entitat bancària per sol·licitar aquestes ajudes?

Haurem de presentar a l’entitat bancària la següent documentació:

 • Certificat expedit per l’entitat gestora amb indicació de la quantia mensual percebuda en concepte de desocupació.
 • Certificat expedit per l’Agència Tributària (en cas de cessament d’activitat)
 • Llibre de família o document acreditatiu de la parella de fet.
 • Certificat d’empadronament de totes les persones empadronades a l’habitatge en el moment de presentar els documents.
 • Certificat cadastral o nota simple del servei d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Declaració responsable de complir amb els requisits establerts per poder accedir a l’ajuda i dels requisits i als requisits de la Llei General de Subvencions.

Tingueu en compte que, si a causa de l’Estat d’alarma, no podem aportar algun d’aquests documents, haurem de justificar-ne el motiu i que, després de finalitzar l’Estat d’alarma, es disposarà d’un termini de 3 mesos per aportar aquests documents a l’entitat bancària.

14.- Quan puc demanar un ajut al lloguer per a persones afectades per l’impacte econòmic i social de la covid-19?

 • Podreu demanar els “Ajuts al lloguer covid-19” si, a conseqüència de la crisis sanitària no podeu fer front transitòriament al pagament total o parcial de les rendes del lloguer o si teniu dificultats per tornar els ajuts finançament demanats a una entitat bancària (microcrèdits).

15.- Quina és la quantia de l’ajut al lloguer covid-19?

 • Si demaneu aquests ajuts us poden concedir, com a màxim, 6 mesos de lloguer, subvencionant-vos de l’abril al setembre del 2020.
 • L’import de l’ajut no pot superar la renda pactada al contracte d’arrendament, sempre amb els límits de quantitats màximes mensuals establertes a la convocatòria, que variarà segons la zona de l’habitatge. A Barcelona i la seva àrea metropolitana el límit són 750 € mensuals.

16.- Fins a quan i com puc demanar l’ajut al lloguer covid-19?

 • Els ajuts es podran demanar fins al 30 de setembre del 2020 de manera telemàtica, a les Oficines Locals d’Habitatge i a les Borses d’Habitatge que formen part de la Xarxa de Mediació Social, i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre d’altres.
 • Tingueu en compte, si voleu fer el tràmit presencialment, que els horaris de les oficines es poden veure afectats per l’Estat d’alarma.
 • Consulteu-ne més informació i el detall de tota la documentació que cal acompanyar a la sol·licitud aquí.

17. Què passa si, a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19, no puc fer front a la quota de la hipoteca?

 • Si paguem hipoteca per al nostre habitatge i ens trobem amb dificultats econòmiques a conseqüència de la covid-19, podrem demanar la suspensió del pagament de la hipoteca. Això comportarà la suspensió del deute durant el temps acordat sense interessos i sense que ens pugui executar la hipoteca per impagament d’aquesta.
 • En el transcurs d’aquest temps de moratòria, el banc no podrà cobrar-nos cap quantitat.

18. Quins són els requisits per poder demanar la moratòria hipotecària?

Per poder demanar la moratòria hipotecària hem de complir tots aquests requisits:

 • Estar en situació d’atur o, si som professionals autònoms, acreditar una pèrdua substancial d’ingressos a conseqüència de la covid-19.
 • Que la quota hipotecària més les despeses de subministraments que paguem siguin igual o superior a un 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la crisi no superi en tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples). Aquest límit és ampliable segons el nombre de fills/illes i persones a càrrec, i pot arribar a ser cinc vegades l’IPREM, segons els casos.
 • Què, a conseqüència de la crisi sanitària, l’esforç a l’hora de pagar la hipoteca s’hagi vist multiplicat en 1,3.

19. Com puc demanar la moratòria hipotecària?

La moratòria hipotecària s’ha de demanar a l’entitat bancària. Cal acompanyar la sol·licitud amb els documents següents:

 • Certificat acreditatiu de la situació de desocupació o cessament d’activitat, si s’és professional autònom.
 • Llibre de família o document que acrediti la situació de parella de fet.
 • Certificat de convivència.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent.
 • Acreditació de la titularitat de béns de cada persona que figuri a la unitat de convivència.
 • Escriptura de compravenda de l’immoble i de constitució de la hipoteca.
 • Declaració responsable que es compleix amb els requisits exigits.

20. Em tallaran la llum i l’aigua si no puc fer front als rebuts?

 • * Novetat! Se suspenen els talls de subministraments de llum, aigua i gas dels habitatges habituals fins al 30 de setembre de 2020. Fins ara, la prohibició de suspensió es reduïa al temps que durés l’Estat d’alarma.
 • En relació amb l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics i les famílies més vulnerables podran acollir-se al cànon social.
 • * Novetat! També en relació amb la llum, s’amplia el col·lectiu amb dret a demanar el bonus social, que queda prorrogat automàticament fins al 30 de setembre de 2020.
 • Per demanar bonificacions a la teva factura d’aigua, visita l’apartat web sobre tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua.

21. Què passa si no puc fer front al rebut del meu operador de telecomunicacions? Em tallaran Internet?

 • Durant l’estat de l’alarma quedaran garantits tots el servei de telecomunicacions i no podran ser suspesos si no és per motius d’extrema urgència. Així, els proveïdors hauran de mantenir el servei d’accés a Internet en les mateixes condicions.

22. Les dates dels desnonaments es continuen mantenint?

 • Segons el decret de l’estat d’alarma, se suspenen totes les actuacions i els terminis fins que no finalitzi aquesta fase. Només s’exceptuen d’aquesta norma algunes actuacions d’urgència, però en cap cas l’excepció afecta els judicis en relació amb l’habitatge, desnonaments i llançaments.

23. Què passa amb els judicis llançaments un cop aixecat l’estat d’alarma?

 • Un cop aixecat l’estat d’alarma, continuarà la suspensió dels procediments de llançament es demostra una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la covid-19 i que no tenim un habitatge alternatiu. Si és així, el jutjat es posarà en comunicació amb serveis socials i el llançament no es reprendrà fins que s’adoptin les mesures que serveis socials estimin oportunes, i en tot cas, per un termini màxim de sis mesos.

24. Si em caduca la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO), com la puc renovar durant aquests dies?

 • Podem renovar la inscripció de manera telemàtica a la seu electrònica del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 • Hem de tenir en compte, però, que el decret que estableix l’estat d’alarma​ parla de la suspensió de tots els terminis administratius, fet que inclou el termini per renovar la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial. Per tant, el termini queda “paralitzat” i es reprendrà quan acabi l’estat d’alarma. Si quan es va decretar l’estat d’alarma (el 14 de març de 2020), et quedaven cinc dies per renovar la sol·licitud, a partir del dia que finalitzi l’estat d’alarma, continuaràs tenint cinc dies per fer el tràmit.

25. Estic pendent d’un procés d’adjudicació d’un HPO. Què passa si no puc anar a presentar la documentació ni a signar cap document?

 • Els processos d’adjudicació d’habitatges estan aturats, amb la qual cosa els terminis normatius d’adjudicació queden suspesos i les cites per a compareixences es posposen fins a una data encara per determinar.

26. Les Oficines Locals d’Habitatge es troben obertes?

Les oficines de l’habitatge i els Punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la covid-19. A més, es mantenen, especialment:

 • El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació.
 • El Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics.
 • Les reparacions urgents d’habitatges del parc públic.

Per a més informació sobre com fer la tramitació telemàtica amb les Oficines Locals d’Habitatge, consulta aquí. 

Per a més informació

Si teniu algun dubte en relació amb com demanar les diferents moratòries pel pagament de l’habitatge o algun altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Per a qüestions relacionades a emergències habitacionals, truqueu al 010.

Per a reparacions i incidències urgents d’habitatges del parc públic, adreceu-vos, en horari de 9.00 a 13.00 hores, als telèfons especialment habilitats per aquest tema: 932 915 404, 932 915 424, 932 918 533 i 932 915 406. O, mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona i el seu correu electrònic imhab@imhab.cat.