Accessibilitat

Saps que existeix una ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública?

La normativa data de l'any 1980,i té per objecte regular la supressió d'obstacles que dificultin el trànsit per la via pública.

A Barcelona també comptem amb l'IMD, l'Institut Municipal de persones amb Discapacitat, que és un organisme depenent de l'Ajuntament i que treballa per l'autonomia, la integració i la igualtat d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional.