Codi de Consum de Catalunya

El 23 de juliol de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

L'objecte de la llei és "garantir la defensa i la protecció dels drets de les persones consumidores i establir, en l'àmbit territorial de Catalunya, els principis i les normes que les han de regir per tal de millorar la qualitat de vida de les persones consumidores", es tracta d'un text innovador, tant pel que fa al format com pel que fa al contingut.

Entre les nombroses novetats que ha incorporat el Codi de consum de Catalunya cal esmentar que inclou la definició del concepte de consum responsable, que s'entén de la següent manera:

“Consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística.”

També és interessant ressaltar que dins dels principis informadors del dret de consum, inclou el principi de consum responsable:

“Les relacions de consum s'han d'ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l'especificitat cultural, el comerç just, l'accessibilitat, l'endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen un desenvolupament socioeconòmic individual i col·lectiu.”

Amb la inclusió de la definició al Codi de Consum de Catalunya, el consum responsable passa de ser una aspiració de moviments socials i ONGs a una realitat per part de la legislació i dels drets dels consumidors i consumidores.