Fauna urbana

Saps què diferencia les espècies autòctones de les exòtiques? Coneixes quina pot ser la problemàtica associada a l’abandonament d’aquestes últimes?

Es consideren espècies autòctones aquelles que són originàries d'un lloc o territori, ja sigui perquè s'hi reprodueixen, hivernen o hi estan de pas, és a dir, que són natives de la regió. En canvi, una espècie exòtica és aquella que ha estat introduïda, de forma voluntària o involuntària, i que es troba fora de la seva àrea de distribució natural. El transport i introducció d'aquestes espècies exòtiques s'ha produït des de temps immemorials. Només cal recordar que organismes tant familiars per a nosaltres com la figuera o la rata són en realitat espècies exòtiques introduïdes fa molts segles, fins i tot mil·lennis. El problema apareix quan algunes d'aquestes espècies són capaces d'expandir-se notablement pels territoris nous en un període de temps relativament curt. Aquestes són les anomenades espècies invasores que, en molts casos, són capaces de produir impactes considerables de diversa índole.

Els factors perquè una espècie exòtica es pugui convertir en invasora depenen tant de les pròpies característiques de l'espècie com de les del territori on s'introdueix.

Entre els impactes ecològics que poden causar les espècies invasores cal destacar el desplaçament d'espècies natives (per competència, depredació, transmissió de malalties, hibridació, etc.) i els canvis en l'estructura i el funcionament dels ecosistemes (perquè poden modificar els règims de pertorbacions, el cicle de l'aigua, els cicles biogeoquímics, etc.). A més, les espècies invasores també poden causar impactes socioeconòmics, amb fortes repercussions en l'economia, la societat i la salut humana. Per exemple, poden disminuir la producció de les collites, obstruir infraestructures de canalització, reduir la disponibilitat d'aigua, causar al·lèrgies o dermatitis, o augmentar la transmissió d'algunes malalties infecciones. Els costos econòmics ocasionats per aquestes espècies poden arribar a ser enormes, ja sigui per pèrdues directes en diferents sectors econòmics, com l'agricultura, la pesca o la navegació, o pels costos indirectes derivats de la gestió necessària per reduir els impactes que provoquen.

Avui dia pots trobar a la ciutat de Barcelona diferents espècies exòtiques, la majoria de vegades introduïdes per l'acció humana. Al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural disposa d'informació sobre les espècies al·lòctones i exòtiques de Catalunya i al web de la Generalitat de Catalunya també us podeu descarregar un PDF amb més informació sobre espècies exòtiques invasores a Catalunya que pot ser del vostre interés.

Al web del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals trobaràs nous coneixements i eines en l'àmbit de l'ecologia terrestre i estudis específics sobre espècies exòtiques i al web de l'Agència Catalana de l'Aigua podeu trobar les espècies exòtiques que afecten als media acuàtics.