Funcionament de les cooperatives

Una Cooperativa és una associació autònoma de persones que s'agrupen voluntàriament per a fer front a les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes mitjançant una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada i es basa en uns principis establerts per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

Les cooperatives posen en pràctica els valors cooperatius de respecte mutu, solidaritat, responsabilitat i treball col·lectiu, entre d'altres. Tenen com a finalitat aconseguir la dignitat i la satisfacció dels qui les constitueixen, així com la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels projectes.

L'ACI ha definit els set Principis Cooperatius, que constitueixen la filosofia de les cooperatives, aquests no són independents els uns dels altres sinó que estan totalment interrelacionats. Els principis són:

- Adhesió voluntària i oberta

- Control democràtic

- Participació econòmica

- Autonomia i independència

- Educació, formació i informació

- Intercooperació

- Interès per la comunitat

L’estructura cooperativista pot ser d’utilitat en diversos sectors com l’agrari, el de consum, el de crèdit, el sanitari, el d’usuaris, etc.