Gestió de runes

Els residus de la construcció són aquells residus generats en una obra de construcció o demolició. Procedeixen, doncs, d' enderrocaments d'edificis, d'excavacions de sòls, i de les restes dels materials de construcció de les obres de nova planta o de reformes en habitatges, urbanitzacions, carrers, etc.

Els residus de la construcció disposen d'un programa de gestió propi, és a dir, diferenciat de la resta de residus. Això és així perquè el volum dels residus de la construcció generats a Catalunya és elevat.

La major part dels residus de la construcció es consideren inerts o assimilables a inerts, i per això no són contaminats. Però en ocupar un gran volum, tenen un gran impacte visual, especialment si no el seu destí final no és l'apropiat.

Fins no fa gaire, el destí d'aquests residus era finalista (abocadors). Els últims anys la gestió està apostant per la prevenció, el reciclatge i la reintroducció dels residus com a recurs en el cicle productiu, amb la mateixa filosofia que amb els altres tipus de residus.

La competència de la gestió de runes i residus de la construcció és autonòmica, però els residus procedents d'obres menors domiciliàries es gestionen a nivell municipal. A Barcelona, la runa es pot portar als Punts Verds de Zona i la seva gestió com a residu municipal queda regulada per l'Ordenança Municipal de Medi Ambient de Barcelona de 2 de maig de 2011 (TÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDUS. Capítol 7. Gestió de runes).