Paisatge urbà i urbanisme

Saps com es poden compatibilitzar els diferents usos de l’espai a la ciutat sense perdre qualitat de vida?

El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà amb necessitat de protecció per a garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu, la satisfacció del qual es atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès.

L'Ordenança dels usos del paisatge urbà regula les activitats i els elements que puguin afectar el paisatge de la ciutat per tal de garantir-ne un ús respectuós i assenyat i impedir que, per actuacions desencertades o omissions injustificables, aquest paisatge es vegi desmillorat. Es consideren usos naturals del paisatge urbà aquelles activitats i elements que es considera que no provoquen una distorsió greu en el dret col·lectiu a gaudir d'un paisatge adequat per al desenvolupament de la vida ciutadana, com per exemple rètols d'identificació comercial, terrasses i vetlladors o antenes i aparells d'aire condicionat al terrat. En canvi, són usos excepcionals del paisatge aquells que només poden ser expressament autoritzats per l'Administració municipal, que superin la intensitat màxima establerta per l'Ordenança per als usos naturals.

La gestió dels usos del paisatge urbà es desenvolupa en dos nivells: d'una banda, en l'assegurament que tots els nous usos compleixen el que preveu l'Ordenança; de l'altra, en la reconducció dels usos existents, mitjançant la combinació d'ajuda tècnica i de subvencions, amb altres d'inspecció i control.

L'aplicació d'aquesta normativa fa possible que tant la ciutadania de Barcelona com els seus visitants gaudim d'un espai comú més harmònic i amable, i que s'afavoreixi una millor qualitat de vida a la ciutat.

Són responsables del compliment de l'Ordenança: l'empresa instal·ladora, el promotor o beneficiari de l'ús, el propietari de l'edifici o habitatge i el director tècnic de la instal·lació.

Per a més informació podeu consultar al web de l'Ajuntament de Barcelona i també us descarregar-vos l'ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.