Qualitat ambiental i Salut

La salut de les persones està lligada a la qualitat ambiental dels entorns on viuen. Els ambients no saludables provoquen malalties. Per assolir un entorn saludable cal reduir l'impacte ambiental de les activitats humanes. Millorar la qualitat ambiental dels entorns urbans passa per prendre mesures per tal de reduir la contaminació acústica, lumínica, atmosfèrica i electromagnètica, entre d'altres.