Vehicles elèctrics

Saps quins avantatges tenen els vehicles elèctrics a la ciutat?

El vehicle elèctric és un vehicle capaç de funcionar amb energia elèctrica i es caracteritza per estar alimentat per una bateria la qual es recarrega a través de la connexió a la xarxa elèctrica. Presenta una sèrie d'avantatges i oportunitats per al desenvolupament d'una mobilitat sostenible a les nostres ciutats, atès que permet una millor integració de les energies renovables i un nou posicionament de la indústria de l'automòbil.

Fins ara el sector del transport estava dominat exclusivament pels derivats del petroli, amb les conseqüències ambientals que provoquen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle derivades del seu ús. A Catalunya, un 28% de les emissions totals de gasos contaminants provenen d'aquest sector.

Els avantatges dels vehicles elèctrics respecte als convencionals són:

- Durant la seva circulació no emeten gasos contaminants que afecten a la salut i provoquen l'escalfament global

- No produeixen residus com olis o filtres que podrien contaminar el medi ambient

- El seu manteniment és menor i més econòmic que el dels cotxes convencionals

- Permeten no dependre dels països exportadors de petroli i evitar les conseqüències ambientals i socials associades al consum d'aquest combustible fòssil

- El cost de la seva recàrrega és inferior al de la benzina (el cost per quilòmetre recorregut és aproximadament de 3 cèntims d'euro en lloc dels quasi 10 cèntims que costa fer un quilòmetre d'un cotxe amb motor de combustió)

- Quasi no produeixen soroll, així que es redueix la contaminació acústica

- Permeten recuperar l'energia de les frenades per recarregar les seves pròpies bateries, ajudant a reduir el consum d'energia elèctrica

- L'impost de matriculació és gratuït. En comparació, un vehicle convencional paga de forma anual entre 1.500 € i 2.000 €

- L'impost de circulació IVTM és reduït o nul, en funció de cada ajuntament. En comparació, un vehicle convencional paga de forma anual entre 80 i 170 €

- Aparcament en zona blava amb imports i tarifes gratuïtes o avantatjoses, amb la targeta LIVE Barcelona, o amb sistemes similars gestionats de forma municipal

- Descomptes del 30 % acumulable a altres descomptes a autopistes i altres vies

- Actualment, hi ha vigents el Plan PIVE 5 per a la compra de turismes eficients i el Plan PIMA Aire 3 per a l'adquisició de vehicles comercials, motocicletes i bicicletes elèctriques

Però també presenten alguns desavantatges com poden ser:

- Major cost inicial d'adquisició

- Menor autonomia de desplaçament

- El sistema d'endolls elèctrics encara no esta estandarditzat

- Escassa infraestructura de recàrrega

- Poca varietat de models

- Els carregadors domèstics tenen un cost elevat

- Utilitzen bastant la pila de liti que és molt difícil de reciclar

- La energia elèctrica prové a dia d'avui majoritàriament de fonts d'energia no renovables, com són les centrals nuclears o les tèrmiques

Des de les diferents administracions s'estan fent esforços per a fomentar la utilització d'aquest tipus de vehicle ja que els avantatges que presenten, sobretot a les ciutats, són superiors als desavantatges.

Al web de la Generalitat de Catalunya pots trobar informació sobre laPlataforma Live (Logística per a la implementació del vehicle elèctric) a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'Institut Català de l'Energia també està fomentant la implantació del vehicle elèctric a Catalunya, així com els punts de recàrrega i els avantatges econòmics en la seva compra.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía ha fet un estudi sobre la implantació dels vehicles elèctrics en entorns urbans.