Substitució d'encaminaments per a invidents a parades de bus

04/12/2012 - 00:00

Es canviaran els encaminadors d'invidents de cautxú actuals de les parades d'autobusos per uns altres de materials més adequats a cada cas.

Aquests treballs es farà a unes 1.300 parades de bus de tota la ciutat. L’horari de treball serà de dilluns a divendres de 8 a 20 h. No s’anul·laran parades d’autobús, destacant que es traslladaran un mínim de 4 m col·locant un pal provisional; en el cas que fos necessari anul·lar la parada, s’estudiarà cas per cas.

Els nous encaminaments tindran un traçat recte i mantindran la mateixa amplada actual dels de cautxú, de 80 cm (la ONCE demana 1,20 m d’amplada), tot i que aquest aspecte esta per determinar. Els materials seran més resistents, i variaran en funció de la tipologia del paviment on actualment es troba col·locat el cautxú (panot, aglomerat i/o formigó i paviment de peces especials). Els treballs en vorera es faran per meitats per mantenir en tot moment pas de vianants per les mateixes, i es desenvoluparan en dues fases:

Fase 1.- Substitució delsencaminaments de cautxú col·locats damunt de panot, entre el 26 de novembre i el 31 de desembre de 2012 (no es treballarà durant el període Nadalenc en àrees comercials).

Fase 2.- Substitució delsencaminaments de cautxú col·locats damunt aglomerat i/o formigó i paviment de peces especials, es realitzarà entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2013.

Es treballarà amb dos contractistes que estaran repartits per districtes: un portarà els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants – Montjuïc, Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi, i l’altre portarà els districtes de Horta – Guinardó – Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

Cada contractista treballarà amb 4 equips alhora destacant que cada equip farà un equipament per dia (condicions fixades al Plec de Condicions del Concurs). L’horari de treball serà de dilluns a divendres de 8 h a 20 h.

Els treballs en vorera es faran per meitats per mantenir en tot moment pas de vianants per les mateixes; els responsables de l’actuació posaran planxes per facilitar la circulació de vianants. Destacar que el tall d’una vorera suposaria tenir que passar vianants per calçada essent necessari anul·lar parades d’autobús.

En cas de afectar places d’aparcament caldrà senyalitzar amb 8 dies d’antelació l’ocupació de les mateixes.