El 21 de juny comença la preinscripció als Centres de Formació d'Adults de Barcelona

10/06/2021 - 12:09

EDUCACIÓ. Els Centres de Formació de persones Adultes (CFA) de Barcelona, que ofereixen cursos gratuïts i acreditats en idiomes, informàtica, proves d'accés a cicles formatius i universitat, ESO per a adults, entre d'altres.

El període de preinscripció, curs 2021-2022, als Centres de Formació de persones Adultes (CFA) de Barcelona, que ofereixen cursos gratuïts i acreditats en idiomes, informàtica, proves d'accés a cicles formatius i universitat, ESO per a adults i altres, té lloc des del 21 i fins al 29 de juny, ambdós inclosos.

Les persones que volen accedir a un Centre de Formació d’Adults o a una Aula de Formació d’Adults, de cara al curs 2021-2022, han de presentar la sol·licitud de preinscripció dins del període establert. A les Corts, teniu el CFPA situat a les Cristalleries Planell. 

Per presentar la preinscripció al curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir, com a mínim, 17 anys l’any d’inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d’admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d’adults.

Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • ser esportista d’alt rendiment.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona poden autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’Educació.