Descripció: 

L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador. A la ciutat de Barcelona, aquests ajuts els gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

La Convocatòria per al curs escolar 2020-2021 està regulada per l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d´Educació de Barcelona, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d ‘ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

Requisits: 

Com sol·licitar els ajuts

A causa de la situació de crisi sanitària generada a conseqüència de la COVID 19 i amb l’esperit de facilitar a les famílies la tramitació de l’ajut de menjador, enguany s’ha simplificat el procediment i s’ha facilitat la sol·licitud telemàtica, disponible al web del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu.

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, se’n genera un resguard, que cal signar i lliurar al centre amb la documentació que sigui necessària.

Període de sol·licituds de juny: entre el 23 de juny i el 9 de juliol, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 10 de juliol.

Període de sol·licituds de setembre: entre el 7 i el 20 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de setembre.

 

 

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2020-2021

 

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 4,43 € i també extraordinaris fins a un màxim de 6,33 € per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut segons els ingressos familiars corresponents a la renda 2019.
  • També hi poden optar els i les alumnes beneficiaris d’un ajut del Fons extraordinari d’emergència social.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17

 

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.