Descripció: 

Es tracta d’una ajuda econòmica per cobrir parcialment, o totalment en alguns casos, el cost del menjador escolar durant el curs 2021 – 2022 en centres públics i concertats. Va dirigit a alumnat  d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil (de P3 a 4t d'ESO) de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria. 

A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Requisits: 

- Edat: Alumnes de P3 a 4rt d’ESO. 

- Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

- Ingressos: Les unitats familiars que el 2020 estiguessin per sota els següents llindars (límits) de renda poden sol·licitar l’ajut. El llindars (límits) d’ingressos de la unitat familiar es calculen en funció dels membres de la unitat familiar, sumant els nivell de renda màxims de cada membre. 

Membres de la unitat familiar Nivell de renda màxim per membre 
(ajut del 70%)
 
Nivell de renda màxim per membre 
(ajut del 100%)
 
Primer adult (sustentadors principals) 10.981,40 € 6.588,84 €
Segon adult (sustentadors principals) 5.490,80 € 3.294,48 €
Altres adults (no sustentadors prals.) 2.745,35 € 1.647,21 €
Per cada nen/a de la unitat familiar 3.294,45 € 1.976,67 €

 

L’ajut és del 70% del cost del servei de menjador com a norma general. 

L’ajut és del 100%  del cost del servei de menjador en cas d’alumnes que :

  • estiguin en seguiment, per part dels serveis socials. S'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. 
  • que formen part del Pla de Xoc, i l'alumnat amb reconeixement de vulnerabilitat.
  • que acreditin discapacitat (veure més avall)

Així mateix podran optar als ajuts les unitats familiars amb ingressos procedents d'activitats econòmiques (persones que cotitzen al règim d’autònoms, persones empresàries). En aquest cas han de ser negocis que ingressin menys de 155.000 €. 

-Patrimoni: Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900 euros (13.130 euros en el cas de les finques rústiques). 

-Discapacitat reconeguda: L’alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%, podrà percebre un ajut del 100% del cost del servei del menjador si la unitat familiar no supera els següents llindars de renda:

Membres de la unitat familiar Nivell de renda màxim per membre 
(ajut del 100% per alumnat amb discapacitat)
Primer adult (sustentadors principals) 27.453,50 €
Segon adult (sustentadors principals) 13.727,00 €
Altres adults (no sustentadors prals.) 6.863,37 €
Per cada nen/a de la unitat familiar 8.236,12 €

 

 

Per a més informació: