Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Descripció: 

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament.

La finalitat és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 

Requisits: 

Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat: 

  • En situació d’atur,
  • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
  • O les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència no podran ser superiors als següents imports*:

 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 1.770,61 euros 21.247,28 euros
 2 membres 2.281,71 euros 27.380,52 euros
 3 membres 2.379,85 euros 28.558,17 euros
 4 membres o més 2.459,18 euros 29.510,11 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat. En el cas de la ciutat de Barcelona*:
 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 2.655,91 euros 31.870,92 euros
 2 membres 2.738,05 euros 32.856,62 euros
 3 membres 2.855,82 euros 34.269,81 euros
 4 membres o més 2.951,01 euros 35.412,13 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge. 

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).  

- Situació respecte a l’habitatge: La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer i destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

Altres requisits:

- La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.
- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

No poden accedir a aquestes prestacions:

  • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general