Descripció: 

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament.

La finalitat és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 

Requisits: 

Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat: 

 • En situació d’atur,
 • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 • O les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència no podran ser superiors als següents imports*:

 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 1.770,61 euros 21.247,28 euros
 2 membres 2.281,71 euros 27.380,52 euros
 3 membres 2.379,85 euros 28.558,17 euros
 4 membres o més 2.459,18 euros 29.510,11 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat. En el cas de la ciutat de Barcelona*:
 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 2.655,91 euros 31.870,92 euros
 2 membres 2.738,05 euros 32.856,62 euros
 3 membres 2.855,82 euros 34.269,81 euros
 4 membres o més 2.951,01 euros 35.412,13 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge. 

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).  

- Situació respecte a l’habitatge: La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer i destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

Altres requisits:

- La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.
- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

No poden accedir a aquestes prestacions:

 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.
 •  Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut. 
 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.
 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:
  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat (l'import màxim és de 4.500 euros) i es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos.