Descripció: 

Prestació per atendre els impagaments de les quotes del lloguer, amb l’objectiu de possibilitar la permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

Requisits: 

Empadronament: Sí. 

Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en el període impositiu immediatament anterior (declaració de l’IRPF) no podran ser superiors als següents imports*:
 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 1.770,61 euros 21.247,28 euros
 2 membres 2.281,71 euros 27.380,52 euros
 3 membres 2.379,85 euros 28.558,17 euros
 4 membres o més 2.459,18 euros 29.510,11 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat. En el cas de la ciutat de Barcelona*:
 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 2.655,91 euros 31.870,92 euros
 2 membres 2.738,05 euros 32.856,62 euros
 3 membres 2.855,82 euros 34.269,81 euros
 4 membres o més 2.951,01 euros 35.412,13 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.
(*) La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat. 

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).  

- Situació respecte a l’habitatge: Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. Si, en el moment de resoldre, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge per al qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable per incompliment de la finalitat d'aquestes prestacions.

Altres requisits: 

- Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.

- La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles.

- La persona sol·licitant ha d’haver pagat el lloguer durant un període mínim de tres mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.

- En el moment que s’hagi d’emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a dotze mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la pròrroga o la renovació contractual, segons la normativa vigent.

- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

- Estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es resolgui la sol·licitud de la prestació.
 

Per a més informació: