Descripció: 

Les prestacions d’emergència de l'ajut per pagar les quotes hipotecàries tenen l’objectiu d’ajudar les persones a fer front als impagaments de les quotes del préstec hipotecari per motius sobrevinguts.

Les finalitats d’aquestes prestacions són:

 • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, de manera que es possibiliti la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

 • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.

 • En els expedients de quotes hipotecàries, si durant la gestió de la prestació el sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació, ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos que perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, podrà demanar l’ajut de la pèrdua de l’habitatge.

Requisits: 
 • Residir a Catalunya.

 • La persona sol·licitant ha de tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.

 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge) no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

 • S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal (ocupat de manera permanent durant un mínim de 9 mesos seguits a l'any).

 • Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència a l'habitatge.

 • La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en tinguin l'ús i gaudi.

 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

 • Ha d'haver pagat les quotes d'amortització hipotecària del préstec com a mínim durant els 12 mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.

 • L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

  • 900 euros si l'habitatge està situat a la ciutat de Barcelona.

  • 800 euros a la demarcació de Barcelona.

  • 600 euros a la demarcació de Tarragona.

  • 600 euros a la demarcació de Girona.

  • 550 euros a la demarcació de Lleida.

  • 500 euros a la demarcació de les Terres de l'Ebre.

 

 • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, i l'import màxim és de 3.000 euros anuals. La prestació es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos, encara que l'import concedit no arribi a la quantia màxima anterior.

 • Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització des del moment en què es presenti la sol·licitud de la prestació.

 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 3.000 euros anuals.

 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 3.000 euros anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

 • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquesta prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les quotes d'amortització hipotecària de l'habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any entre l'últim mes concedit i la data de la nova sol·licitud.

 

Per a més informació: