Descripció: 

Són ajuts a fons perdut per atendre el pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a les quals el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als arrendataris amb dificultats econòmiques per pagar les quotes del lloguer. Aquesta prestació, atorgada després d’una mediació entre les parts i l’Ajuntament, permet mantenir l’habitatge i evitar l’exclusió social.

Aquests ajuts estan adreçats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona i que siguin titulars d’un contracte de lloguer, i que l’habitatge de lloguer de les quals sigui l’habitual i el permanent.

L’ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de 12 mesos.

Requisits: 

Per ser beneficiari/ària del nou ajut municipal al lloguer cal complir els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, n'hi ha prou d'acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.

 • Estar empadronat/da a l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació.

 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.

 • Ingressos de la unitat de convivència (UC): El límit màxim d’ingressos és de 2 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC) si es tracta de persones que viuen soles; 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’UC; o 3 vegades l'IRSC en cas d'UC amb una persona discapacitada o amb gran dependència.

 

2 IRSC, 1 membre

2,5 IRSC, 2 membres

2,5 IRSC, 3 membres

2,5 IRSC, 4 o més membres

3 IRSC, 1 membre

3 IRSC, 2 membres

3 IRSC, 3 membres

3 IRSC, 4 o més membres

21.247,28 €

27.380,52 €

28.558,17 €

29.510,11 €

31.870,92 €

32.856,62 €

34.269,81 €

35.412,13 €

 

 

 • No pagar un lloguer mensual superior a 900 euros.

 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.

 • Haver incorregut en impagament del lloguer o tenir dificultats per pagar-lo per manca de recursos econòmics.

 • Garantir que s'està en condicions de continuar pagant el lloguer.

 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

 • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No tenir (cap membre de la unitat de convivència) cap habitatge en propietat, llevat que no en tingui l’ús i gaudi.

 • No haver-hi cap parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau entre els llogaters i la persona o l'entitat arrendadora.

 • La persona sol·licitant o la unitat de convivència no poden tenir una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.

 • No ser persones llogateres d’habitatges que són propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona o que estan gestionats per aquestes entitats, així com dels habitatges subvencionats per programes públics.

 

Ajuts per a casos en què ja hi ha hagut mediació:

 • Unitats de convivència que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop acabada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en què el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

 • Unitats de convivència que hagin estat ateses a través del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:

  • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

  • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50 euros mensuals en el rebut de lloguer i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 120 dies comptats a partir de la data d'efecte de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment, el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no és exigible si s’ha iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

 • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei de suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials.

 • Unitats de convivència que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop acabada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en què el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

Per a més informació: