Descripció: 

L’objectiu de la renda activa d’inserció (RAI) és incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat laboral als treballadors i treballadores en atur amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina, i atorgar un ajut econòmic.

Els destinataris són persones de menys de 65 anys i amb baixos ingressos. Alguns requisits varien segons la tipologia de l’ajuda:

 1. Ajut per a persones desocupades de llarga durada
  Els destinataris són les persones de 45 i més anys d’edat, inscrites ininterrompudament a l’oficina de treball com a demandant de feina durant 12 o més mesos.

 2. Per a persones amb discapacitat
  Els destinataris són les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o són pensionistes per incapacitat.

 3. Per a emigrants retornats
  Els destinataris són les persones que tenen 45 anys o més i han treballat almenys 6 mesos a l’estranger des de la darrera sortida d’Espanya i han retornat en els 12 mesos abans de la sol·licitud.

 4. Víctimes de violència de gènere o domèstica
  Els destinataris són les persones que puguin acreditar que són víctimes de violència de gènere o de violència domèstica.

Requisits: 

Poden sol·licitar la renda activa d’inserció (RAI) les persones que segueixen a l’atur i no tenen dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació. Les persones que vulguin optar a la RAI han de complir els requisits següents:

 • Estar aturades i inscrites com a demandants d'ocupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat.

 • Tenir menys de 65 anys.

 • No tenir ingressos mensuals propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any.) Les rendes es computen pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computen per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

 • Si tenen cònjuge i/o fills menors de 26 anys o majors discapacitats, o menors acollits, únicament s'entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la teva unitat familiar així constituïda, incloent-t'hi a la persona sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75% del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

 • No haver estat beneficiàries de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.

 • No haver estat beneficiàries de tres drets en el programa de renda activa d'inserció anterior.

 

 1. Ajuts per a persones a l’atur de llarga durada (+)

 • Tenir 45 anys d’edat o més.

 • Haver extingit una prestació contributiva o subsidi d'atur, excepte per sanció.

 • No tenir dret a les prestacions o subsidis d'atur o a la renda agrària.

 • Estar inscrites ininterrompudament a l’oficina d'ocupació com a demandants d'ocupació durant 12 mesos o més. Es considera interrompuda la demanda si s’ha treballat un període acumulat de 90 dies o més els 365 anteriors a la data de sol·licitud d'incorporació al programa de renda activa d'inserció o si s'ha sortit a l'estranger. No es considera interrompuda la inscripció per una feina inferior a 90 dies i quan s'acrediti que la sortida a l’estranger ha estat per una estada igual o inferior a 15 dies i s'ha produït pels motius següents:

  • Matrimoni.

  • Naixement d’un fill o filla.

  • Mort o malaltia greu del o la cònjuge o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

  • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

Tampoc no interromp la inscripció la sortida a països de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, sempre que l'estada sigui inferior a 90 dies, per a la cerca o realització de feina, perfeccionament professional o cooperació internacional.

Buscar activament feina, sense haver rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o altres per augmentar l'ocupabilitat.

Acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació en què es trobin inscrites com a demandants d'ocupació, que durant el període d'inscripció esmentat anteriorment s'han dut a terme, almenys, tres accions de recerca activa d'ocupació (BAE).

L'acreditació s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.

Es consideren actuacions de BAE cada una de les següents:

 1. Feina per compte propi o aliè.

 2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació.

 3. Tramesa o presentació de currículums en, almenys, tres empreses diferents.

 4. Realització, com a mínim, d’una entrevista de feina.

 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats.

 6. Presentació a una oferta de feina, com a mínim, gestionada pels serveis públics d'ocupació.

 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i l’emprenedoria, oferta pels serveis públics d'ocupació.

 

Constitueix acreditació suficient del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció de la persona que ho sol·licita, la realització, per part seva, de dues de les actuacions que s’esmenten més amunt, entre la tercera i la sisena.
 

2. Per a persones amb discapacitat

Si ets una persona amb discapacitat, prèviament has d’haver acreditat davant el servei públic d’ocupació autonòmic de la teva oficina la realització de, com a mínim, tres accions de recerca activa d'ocupació (BAE) i has de complir els requisits següents per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI):

 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o ser pensionista per incapacitat.

 • Haver extingit una prestació contributiva o subsidi d'atur, excepte per sanció.

 • No tenir dret a les prestacions o subsidis d'atur o a la renda agrària.

 • Estar inscrites ininterrompudament a l’oficina d'ocupació com a demandants d'ocupació durant 12 mesos o més. Es considera interrompuda la demanda si s’ha treballat un període acumulat de 90 dies o més els 365 anteriors a la data de sol·licitud d'incorporació al programa de renda activa d'inserció o si s'ha sortit a l'estranger.

No es considera interrompuda la inscripció per una feina inferior a 90 dies i quan s'acrediti que la sortida a l’estranger ha estat per una estada igual o inferior a 15 dies i s'ha produït pels motius següents:

 • Matrimoni.

 • Naixement d’un fill o filla.

 • Mort o malaltia greu del o la cònjuge o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

 

Tampoc no interromp la inscripció la sortida a països de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, sempre que l'estada sigui inferior a 90 dies, per a la cerca o realització de feina, perfeccionament professional o cooperació internacional.

Buscar activament feina, sense haver rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o altres per augmentar l'ocupabilitat.

Prèviament has d'haver acreditat davant el servei públic d’ocupació autonòmic de la teva oficina la realització de, com a mínim, tres accions de recerca activa d'ocupació (BAE).

Es consideren actuacions de BAE cada una de les següents:

 1. Feina per compte propi o aliè.

 2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació.

 3. Tramesa o presentació de currículums en, almenys, tres empreses diferents.

 4. Realització, com a mínim, d’una entrevista de feina.

 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats.

 6. Presentació a una oferta de feina, com a mínim, gestionada pels serveis públics d'ocupació o per les agències de col·locació.

 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i l’emprenedoria, oferta pels serveis públics d'ocupació.

 

Constitueix acreditació suficient del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció de la persona que ho sol·licita, la realització, per part seva, de dues de les actuacions que s’esmenten més amunt, entre la tercera i la sisena.

 

3. Per a persones emigrants retornades

Ser una persona a l’atur, estar inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat.

 • Tenir 45 anys d'edat o més i ser menor de 65 anys.

 • No tenir dret a la prestació contributiva ni al subsidi d'atur.

 • No tenir ingressos propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI). (Quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessaris per obtenir-lo. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

 • Si escau, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, (cònjuge i fills o filles menors de 26 anys o més grans amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de membres que la componen, no pot superar el 75% del SMI, la part proporcional de dues pagues extraordinàries exclosa.

 • No haver estat beneficiàries de la renda activa d'inserció en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa de la renda activa d'inserció, tret d'en el cas de víctimes de violència de gènere o violència domèstica i persones amb discapacitat.

 • No haver estat beneficiàries de tres RAI anteriors. La RAI es pot cobrar com a màxim tres períodes.

 • Haver treballat almenys 6 mesos a l’estranger des de l’última sortida d'Espanya i haver retornat en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.

 

4. Víctimes de violència de gènere o domèstica

Si ets víctima de violència de gènere o de violència domèstica, per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI) cal complir el requisit següent:

 • Tenir acreditada, per l’Administració competent, la condició de víctima de violència de gènere o domèstica, tret de quan es convisqui amb l'agressor, i estar inscrita com a demandant d'ocupació, sempre que reuneixis els requisits exigits, excepte el de ser major de 45 anys i ser demandant d'ocupació inscrita ininterrompudament com a persona a l’atur dotze mesos o més.

És víctima de violència de gènere la dona que pateix violència física i psicològica (incloent-hi les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) de part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels qui hi estan o hi hagin estat lligats per relacions similars d'afectivitat, encara que sigui sense convivència i independentment del seu estat civil.

Es consideren víctimes de violència domèstica, a efectes de la RAI, les persones següents:

 • L'home que pateixi violència exercida pel seu o la seva cònjuge, excònjuge, persona lligada a ell per anàloga relació d'afectivitat (parella de fet o exparella), pels seus pares o els seus fills o filles.

 • La dona que pateixi violència exercida pels seus pares o pels seus fills o filles.

No tenen la consideració de víctimes de violència domèstica les que pateixin agressions d'altres membres de la seva unitat familiar diferents dels que s’han indicat.

Per a més informació: