Descripció: 

La Renda Activa d’Inserció (RAI) és una ajuda de 451,92 euros al mes per a persones desocupades en situació de necessitat econòmica i amb greus dificultats per accedir de nou al mercat de treball. 

Està destinada a persones en situació d’atur de llarga durada de 45 anys o més, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, persones emigrants retornades de 45 anys o més i víctimes de violència de gènere o violència domèstica.

Les persones sol·licitants han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació i haver esgotat la prestació d’atur o no tenir-hi dret. Al programa de la RAI les persones s’hi poden inscriure un màxim de tres vegades (per un període màxim d’11 mesos cadascuna).

Requisits: 

Per a percebre la RAI, és necessari trobar-se en una de les següents situacions:

  • Persona aturada de llarga durada amb edat igual o superior a 45 anys

  • Persona emigrant retornada amb edat igual o superior de 45 anys.

  • Persona amb discapacitat igual o superior al 33%.

  • Víctimes de violència de gènere o violència domèstica.

Edat: Ser menor de 65 anys. Tenir 45 anys o més, excepte en el cas de les persones amb discapacitat i les víctimes de violència de gènere o violència domèstica.
Estar empadronat.

Documentació necessària: DNI, NIE, passaport.
Situació laboral: Estar aturat/ada i haver esgotat o no tenir dret a les prestacions o subsidis d’atur (excepte les víctimes de violència de gènere o violència domèstica), no haver estat beneficiari/ària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud (excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat), no haver estat beneficiari/ària de la RAI en tres ocasions, estar inscrit/a com a demandant d'ocupació, mantenir la inscripció com a demandant d’ocupació durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat.

De manera excepcional, el requisit d’acreditar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) la realització d’accions de Recerca Activa d’Ocupació (BAE) no és obligatòria fins el 31 de maig de 2021.
Ingressos: No tenir ingressos mensuals propis superiors, en import brut, a 712,50 euros (el 75% del salari mínim interprofessional (SMI). En el cas d’existència de cònjuge i/o fills o filles menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors en acollida, la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la composen, no ha de superar els 712,50 euros en import brut. En tots els casos queda exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a l'any 2021).

Unitat Familiar Ingressos bruts/mes Ingressos bruts/any
Una persona 712,5 € 8.550 
Dues persones 1.425 € 17.100 €
Tres persones 2.137,5 € 25.600 €
Quatre persones 2.850 € 34.200 €

 

Discapacitat reconeguda: Hi ha una RAI específica per a persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Víctima de violència domèstica: Hi ha una RAI específica per a víctimes de violència de gènere o violència domèstica. Excepte persones beneficiàries d’ajuts per ser víctimes de violència de gènere que no puguin participar en programes d’ocupació previstos a la Llei 21/2004 de 28 de desembre.

Per a més informació: