Descripció: 

Subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Requisits: 

- Edat: Tenir la majoria d’edat. 

- Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya. 

- Ingressos: Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 2.390,32 euros. No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 2.390,32 euros (199,19 euros mensuals), els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer. 

El límit d’ingressos de la unitat de convivència que permet l’accés a la subvenció es determina segons els membres de la unitat de convivència, fins a un màxim de 22.558,77 euros anuals:  
 

Unitat de convivència Ingressos màxims (mensuals, 12 pagas) Ingressos màximos (anuals)
 1 membre  939,94 €  11.279,38 €
 2 membres 1.253,26  €  15.039,18  €
 3 membres 1.566,58 €  18.798,97 €
 4 membres 1.879,89 €  22.558,77 €

 

Queden exonerades de l'aplicació del límit màxim d'ingressos les víctimes de terrorisme.

Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, s'admetran els ingressos de l'any de la convocatòria de la unitat de convivència en els supòsits següents: divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.

Patrimoni: Per percebre les subvencions, la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.

Tampoc poden percebre les subvencions les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros (excepte que sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària d’un habitatge que hagi estat el domicili habitual de la persona sol·licitant).

-Discapacitat reconeguda: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència tingui mobilitat reduïda. 

-Víctima de violència domèstica: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere. 

-Situació respecte a l’habitatge: S’ha de ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/ada. 

-Altres requisits:  
- No es poden sol·licitar les subvencions si l’import del lloguer mensual està per damunt dels següents llindars: 

 

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Barcelona ciutat  800 €
 Demarcación de Barcelona  800 €
 Demarcación de Girona 550 €
 Demarcación de Tarragona 550 €
 Demarcación de Lleida 500 €
 Les Terres de l’Ebre 400 €

 

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- No es poden sol·licitar les subvencions si no s’està al corrent de les rendes del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud (o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats). 

- No es poden percebre les subvencions si les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

- No poden percebre les subvencions els/les arrendataris/àries d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.