Descripció: 

Actualitzada - juliol 2021
Subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social

Requisits: 

- Edat: Tenir 65 anys o més a l’any natural de convocatòria. 

- Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Ingressos: Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en el període impositiu immediatament anterior (declaració de l’IRPF) no podran ser superiors als següents imports*:

Unitat de convivència

Ingressos màxims*
(mensuals, 12 pagues)

Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 2.506,53 euros 30.078,36 euros
 2 membres  2.584,05 euros 31.008,62 euros
 3 membres 2.695,19 euros 32.342,32 euros
 4 membres 2.785,03 euros 33.420,40 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.
(*) Els ingressos són els corresponents a la declaració de l’IRPF de 2019 (en cas de no haver-la realitzat s’ha de presentar un certificat d’imputacions expedit per l’Agència Tributària). Els llindars d’ingressos es calculen en relació a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que actualment és de 7.967,73 euros anuals.

-Patrimoni: Per percebre les subvencions, la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.

Tampoc poden percebre les subvencions les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros (excepte que sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària d’un habitatge que hagi estat el domicili habitual de la persona sol·licitant).

-Discapacitat reconeguda: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència tingui mobilitat reduïda. 

-Víctima de violència domèstica: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere. 

-Situació respecte a l’habitatge: S’ha de ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. 

-Altres requisits: 

- No es poden sol·licitar les subvencions si l’import del lloguer mensual està per damunt dels següents llindars: 

Territori Imports màxims
del lloguer mensual
Barcelona ciutat 800 euros
Demarcació de Barcelona 800 euros
Demarcació de Girona 550 euros
Demarcació de Tarragona 550 euros
Demarcació de Lleida 550 euros
Les Terres de l’Ebre 400 euros

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- No es poden sol·licitar les subvencions si no s’està al corrent de les rendes del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud (o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats). 

- No es poden percebre les subvencions si les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.