Estatuts

El text també fixa les funcions de l'IMMB, en regula l'organització i el funcionament dels òrgans de govern i n'estableix el règim patrimonial, econòmico-financer i de personal.

Finalment, recull les facultats de tutela que l'Ajuntament de Barcelona exerceix sobre l'IMMB en aspectes com la creació i supressió de mercats o l'aprovació de l'ordenança reguladora dels mercats.

Fitxers relacionats: