Bases que regeixen els concursos i sorteig a les xarxes socials

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ ALS SORTEJOS “Petit #MercatDeMercats”A INSTAGRAM I FACEBOOK

1. Promotor del sorteig. 

El titular del sorteig “Petit #MercatDeMercats” a Instagram i Facebook és l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (en endavant, “Mercats de Barcelona”), amb domicili al carrer Gran de Sant Andreu, 200 de Barcelona (08030), amb CIF P5801916G i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

El sorteig es farà:
A Facebook: entre els seguidors que responguin als comentaris de la publicació a Facebook @mercatsbcn (https://www.facebook.com/MercatsBCN/) corresponent al sorteig. 
A Instagram: entre els seguidors que responguin als comentaris de la publicació a Instagram @mercatsbcn (https://www.instagram.com/mercatsbcn/) corresponent al sorteig. 

Podran participar únicament les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases legals (en endavant, el Sorteig), a canvi d’un premi per als guanyadors.

2. Condicions de participació. Mecànica per a participar en el sorteig.

2.1 Els participants hauran de ser residents a Espanya i majors de 18 anys.
2.2 Per a la participació en el sorteig no és necessari realitzar cap tipus de pagament en euros o altres monedes. 
2.3 La mecànica del sorteig serà la següent:
2.3.1. Es publicarà al perfil d’Instagram i de Facebook de Mercats de Barcelona un post anunciant el sorteig de 5 menús per al divendres 13 de maig de 2022 a Petit Mercat de Mercats, a cada xarxa.
2.3.2. Els participants han de respondre als comentaris de la publicació a la pregunta proposada seguint les instruccions.
2.3.3. El sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram o Facebook, ni associat a aquesta  ni a altres xarxes socials.  
2.3.4. Entre totes les respostes se sortejaran 5 menús, a cada xarxa, per al divendres 13 de maig de 2022 a Petit Mercat de Mercats a través de l’aplicació Easypromos.
2.3.5. Mercats de Barcelona comunicarà els guanyadors del sorteig mitjançant un comentari públic a la publicació del Sorteig d’Instagram i a Facebook i un missatge privat als guanyadors a través d’Instagram i Facebook.

3. Condició de guanyador

3.1 El registre de participació al sorteig es realitzarà automàticament un cop es respongui correctament al repte proposat a través de l’Instagram i a Facebook de Mercats de Barcelona. Cada usuari només optarà a un premi (un menú).
3.2 Els guanyadors se seleccionaran a l’atzar amb un aplicatiu de tercers (Easypromos).
3.3 En cas de no donar resposta en 24 hores la condició de guanyador es perdrà i el premi passarà a un suplent.

4. Exclusions de participació.

4.1 No podran participar al sorteig els treballadors de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ni col·laboradors directes que hagin intervingut en l’organització i/o promoció del sorteig, així com familiars de primer grau. 
4.2 L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar una participació o algun dels guanyadors, en cas que es detectés alguna irregularitat, en la veracitat i/o exactitud de les dades aportades, o incomplís qualsevol dels requisits de participació.

5. Acceptació de les bases del sorteig.

La participació al sorteig comporta l’acceptació íntegra i de manera expressa de les presents bases legals.

6. Període de vigència del concurs.

Les respostes que formaran part del sorteig són les que es facin des del moment de la publicació del post fins al termini que marqui el text del post, acabant el dia citat a les 23.59 h. No s’acceptarà la resolució de preguntes fora d’aquestes dates i/o que no compleixin amb els requisits anteriorment indicats.

7. Guanyadors i premi. 

7.1 Entre tots els participants al sorteig, s’escollirà a l’atzar (a través d’una aplicació de tercers) 5 perfils guanyadors a cada xarxa (en total, 10).
7.2 Els guanyadors del sorteig es donaran a conèixer a la data indicada a les publicacions en el posts dels sortejos. 
7.3 El premi consistirà en 10 menús (5 a cada xarxa) per consumir divendres 13 de maig de 2022 a la fira Petit Mercat de Mercats. El menú consisteix en una tapa de 3 euros, una tapa de 5 euros i una beguda.
7.4. Cada usuari només opta a un premi (un menú).
7.5 El premi és personal i intransferible no sent susceptible de ser bescanviat en cap cas pel seu contravalor en diners ni ser objecte de substitució, canvi, alteració o compensació alguna.
7.6 L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret de substituir el premi per un altre de les mateixes o semblants característiques, en aquells casos que es consideri oportú. 
7.7 El guanyador per accedir al premi, haurà de respondre al missatge de Mercats de Barcelona en 24 hores (veure punt 3). 
7.8. Els guanyadors recolliran el premi (menús) en format de val en el Punt d’Informació de Petit Mercat de Mercats el divendres 13 de maig de 2022, de 12.30 a 21 h.

8. Comunicació del guanyador i entrega del premi.

8.1 La comunicació dels guanyadors es realitzarà mitjançant l’enviament d’un missatge públic i un privat a través del compte d’Instagram o de Facebook de Mercats de Barcelona (depenent de en quina xarxa s’hagi participat).
8.2 Per atorgar la condició de guanyador i accedir al premi, s’haurà de respondre al missatge de Mercats de Barcelona en 24 hores (veure punt 3). En cas contrari, el possible guanyador perdrà el dret a ser guanyador a obtenir el premi i no podrà cursar cap reclamació perquè és requisit essencial del sorteig respondre al missatge privat en un període màxim de 24 hores. 
8.3 En cas de que el guanyador no acceptés el premi o no contestés el missatge privat, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona designarà com a guanyador el primer suplent, seguint la mateixa operativa de comunicació i acceptació exposada anteriorment. Si el suplent no donés resposta, la plaça a la qual dona accés el sorteig quedarà deserta. 

9. Protecció de dades de caràcter personal. 

De conformitat amb allò disposat en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s’informa del següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

¿Qui és el responsable de les teves dades? 

Responsable: Màxim López Manresa
Domicili: Carrer Gran de Sant Andreu, 200 (Barcelona)
Telèfon: 931432890 
E-mail: mercatsbcn@bcn.cat

CATEGORIES DE DADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Quin tipus de dades tractem?  
Tractem únicament les dades del guanyador i que són les que sol·licitem al Procés de Registre així com la captura de la resposta al repte facilitada pels usuaris.

Les dades que es sol·licitaran són les següents:
Nom i cognoms del guanyador
Correu electrònic

Les dades indicades, són necessàries per poder adquirir la condició de guanyador i fer l’entrega del premi.
Així mateix, el guanyador garantitza que les dades facilitades en el Procés de Registre són veritables, exactes i completes.  

Finalitat. Per a què tractarem les teves dades? 
Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i en aplicació a la següent base legal:
- Comunicar al participant que ha estat guanyador del concurs.
- Comunicacions amb el guanyadors per gestionar l'entrega del premi.
- Difusió del concurs i de les marques propietats de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, mitjançant la publicació del nom del guanyador i de la pregunta guanyadora a les xarxes socials i pàgines web de l'IMMB i gestionades per l'IMMB.

A les finalitats anteriors:

1) Respecte a la base legitimadora del art. 6.1 b del RGPD, és a dir en execució d’un contracte: el tractament de dades és necessari per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per a comunicar al participant que ha resultat guanyador, així com gestionar l’entrega del premi i tot això sota els terminis i condicions establertes en les bases legals i acceptades, desplegant aquestes tots els seus efectes entre les parts.

CONSERVACIÓ DE LES DADES 

¿Durant quin període conservarem les vostres dades? 
L’Institut Municipal de Barcelona conservarà les dades facilitades per a tractar-les durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions derivades del sorteig que finalitzaran amb l’entrega del premi.

Un cop entregat el premi les dades facilitades no es conservaran a excepció de la fotografia i nom dels guanyadors dels seus perfils socials que es conservarà a les xarxes socials i canals web sempre que s’exerceixi el dret d’oposició corresponent. 

DESTINATARIS

¿A qui comuniquem les vostres dades personals? 
Les dades es facilitaran a les següents entitats:
Empreses proveïdores de serveis de Societat de la informació, tals com servei d’allotjament web, servei de correu electrònic i servei cloud d’emmagatzematge.
Empreses de serveis de comunicació i marketing (Agència de publicitat) quan n’hi hagi.
Agència Tributària i Administracions Públiques quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals.

DRETS
Com titular de les dades de caràcter personal facilitades a continuació t’informem dels teus drets:
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar i suprimir les seves dades personals.
Dret d’oposició, quan tinguin lloc els supòsits regulats a la normativa sobre protecció de dades.
Dret a limitar el tractament de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
Dret a limitar a la portabilitat de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades. L’exercici dels drets pot exercir-los mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça mercatsbcn@bcn.cat. En l’assumpte pot indicar “Exercici de dret” i en el text de l’e-mail, especificar quin dret vol exercir. Nosaltres contactarem tan aviat com sigui possible responent al seu e-mail per facilitar-li el formulari necessari per a exercitar el dret en qüestió.

10. Responsabilitats   

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar a qualsevol participant inclús al guanyador, si es tenen sospites d’una inexactitud de les dades o manipulació incorrecta de les dades o del Sorteig.

11. Submissió expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona 

Per qualsevol diferencia que pogués suscitar i hagués de ser dirimida per via judicial, les parts renuncien al seu propi fur i es sotmeten de manera expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

 

BASES GENÈRIQUES

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (en endavant, “Mercats de Barcelona”), amb domicili al carrer Gran de Sant Andreu, 200 de Barcelona (08030), amb CIF P5801916G i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, organitza concursos i sorteig en les següents xarxes socials:

Aquests concursos tenen aquestes bases:

FACEBOOK

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un perfil personal o una fanpage de Facebook.
 • La dinàmica del concurs, el mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el mateix post del concurs de la pàgina de Facebook del Mercats de Barcelona: https://www.facebook.com/mercatsbcn
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes de Facebook.

TWITTER

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un compte de Twitter
 • El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el tweet específic del concurs enviat des del compte de twitter de Mercats de Barcelona: https://twitter.com/mercatsbcn
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes de Twitter.

INSTAGRAM

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un perfil públic a Instagram
 • El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el tweet específic del concurs enviat des del compte d’Instagram de Mercats de Barcelona:  https://www.instagram.com/mercatsbcn
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes d’Instagram.

Addicional i comú per a totes les xarxes socials de Mercats de Barcelona

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. Mercats de Barcelona es reserven el dret a modificar o cancel·lar les promocions.

3. Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases.

4. Promocions vàlides només per majors d’edat residents a Espanya.

5. D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona.

6. En cas que el concurs suposi la participació amb fotografies, s’entendrà que l’autoria de les imatges correspon a la persona que presenta la imatge al concurs, o bé, que té la seva autorització.

7. Mercats de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat pels drets d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers en tots els concursos.

8. Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.