Els orígens de l'actuació municipal en el món dels mercats

Des de l'Edat Mitjana, els municipis han tingut i han exercit un ampli ventall de competències en matèria de proveïments.

En el seu origen més remot, aquestes competències es fonamentaven en la necessitat d'assegurar l'arribada i distribució més elementals dels aliments a les ciutats. Amb el temps, aquesta competència va completar-se en una doble direcció.

Per una banda, els ajuntaments vetllaven per les condicions sanitàries dels aliments que s'oferien als mercats. Per altra, controlaven l'accés de les mercaderies a la ciutat per tal de recaptar els impostos sobre consums.

A les grans ciutats -i en el cas de Barcelona aquest fet ha esdevingut paradigmàtic, aquesta competència legal i aquestes activitats van acabar configurant espais físics propis: els mercats municipals.

Primer com a recintes a l'aire lliure i després amb estructures cobertes, els mercats municipals han permés, històricament, que l'Ajuntament assegurés un proveïment alimentari als ciutadans de Barcelona en bones condicions sanitàries i de preu.

Vetllar pels drets dels ciutadans

Amb el pas dels anys, el creixement econòmic i el desenvolupament de les activitats comercials de tot tipus ha permés que el centre d'interès de les actuacions municipals en aquest sector es desplacés de la necessitat d'assegurar el proveïment d'aliments al fet de vetllar pels drets dels ciutadans com a consumidors.

En un primer moment, el compromís municipal en defensa dels drets dels consumidors va començar molt centrat en el sector més delicat: els productes d'alimentació.

El control sanitari dels aliments, les campanyes de caràcter informatiu sobre el valor nutritiu, les formes de consum i assegurar un nivell de preu competitiu i avantatjós dels productes alimentaris van ser les primeres línies d'actuació en aquest camp: en aquest sentit, els mercats municipals permetien una intervenció més fàcil de l'Ajuntament.

L'extensió de les activitats comercials alimentàries fora dels mercats i el creixement de la preocupació per les condicions del consum a tots els sectors són l'origen d'una política municipal del consum d'abast molt més ampli.

Nuria historia dels mercats