Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015-2025

El Pla Estratègic dels Mercats de Barcelona 2015-2025 és el resultat de les aportacions realitzades pels diferents grups de treball en què han participat 250 persones vinculades, directament o indirecta, al món dels mercats i el comerç de Barcelona.

L'impacte dels mercats a l'entorn socio-econòmic de Barcelona és molt rellevant. Diverses àrees de generació de recursos econòmics estan relacionades directament o indirecta amb els mercats: el comerç, el turisme, la logística i el sector urbanístic, entre d'altres. El Pla ha comptat amb el suport i el consens de tots els operadors que intervenen en la gestió dels mercats i que s'han volgut involucrar en el procés de definir l'estratègia de futur de la xarxa de mercats de Barcelona.

El Pla Estratègic de Mercats ha de donar resposta als principals reptes a què s'enfronten actualment els mercats de Barcelona:

- Reptes econòmics: trobar les eines per incrementar el consum i l'ús dels mercats especialment en escenaris poc favorables com els dels darrers anys.

- Reptes socials: els mercats han d'estar atents per adequar la seva oferta i alhora ser un motor per al manteniment de la vida dels barris.

- Reptes tecnològics: els mercats no poden restar aliens als avenços tecnològics, -tot i ser els temples de l'experiència sensorial-, i cal adaptar-los a l'ús de les noves tecnologies com a eines complementàries i útils.

- Reptes administratius i jurídics: adaptar les normes a la realitat canviant.

- Reptes ambientals: tant per a la demanda creixent de productes amb certes etiquetes, com per a bones pràctiques en la gestió dels residus, la cadena de distribució o els edificis.

- Reptes polítics: en els propers mandats s'han de concretar i implantar les mesures recollides en el Pla.

Estructura del Pla

Totes les mesures i accions acordades s'estructuren al seu torn en els tres eixos descrits en la missió. Els mercats de Barcelona tenen com a missió proveir als ciutadans productes de qualitat, promouen un estil de vida saludable, la cohesió social i l'articulació dels barris, fomenten l'economia i l'ocupació en el marc del comerç de proximitat. Tot això contribueix al model de ciutat de benestar de Barcelona.

Per desenvolupar la missió dels mercats durant la propera dècada s'han definit tres grans eixos:

  1. Ànima: els mercats són un referent de la vida als barris de Barcelona i proporcionen una experiència no només de compra, sinó també de convivència als ciutadans.
  1. Motor: els mercats lideren el comerç de cada barri, alhora que dirigeixen el model de mercat urbà en l'àmbit internacional. El mercat és una peça clau en el desenvolupament econòmic i en la creació d'ocupació a cada barri.
  1. Sostenibilitat: els mercats són sinònim de valors associats a la sostenibilitat social, mediambiental i cultural.

Aquests tres àmbits es desglossen en dotze objectius, en 39 mesures i en 153 actuacions per a desenvolupar en els propers deu anys. El document el podeu obtenir en format pdf a l'enllaç que hi ha en aquesta mateixa pàgina a la dreta d'aquestes línies.