Barcelona ajuda empreses i autònoms a fer front a la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament ha prorrogat la data límit de pagament de tributs i obligacions tributàries. Els contribuents també podran sol·licitar el fraccionament dels tributs amb Plans Individualitzats d’Ajornament.

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, els darrers dies, diverses accions i serveis per tal de garantir als agents econòmics de la ciutat la seva subsistència després que l’estat d’alarma hagi comportat una baixada dràstica de l’activitat a la ciutat. És per això que d’una banda s’han posat en marxa diversos serveis d’informació i assessorament i, de l’altra, s’han prorrogat els terminis per pagar els tributs municipals fins el mes de juliol.

Informació, assessorament i suport

Barcelona ha incrementat i reforçat el servei de Punts de Defensa de Drets Laborals per resoldre les peticions de la ciutadania i les empreses sobre la seva situació laboral o econòmica. El servei, que fins ara era presencial, s’ha obert a tota la ciutadania via telefònica 93 234 6121/22 i mitjançant una bústia de correu: dretslaboralscv@barcelonactiva.cat. A més, Barcelona Activa ha activat una atenció telefònica personalitzada que es dirigeix a tota la ciutadania, per a derivar, des d’un sol punt, cap als serveis i recursos especialitzats que millor s’adaptin a cada consulta. La línia gratuïta és 900 533 175, i funciona de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

També s’ha posat en marxa el portal barcelonactiva.cat/covid19, que inclou informació de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat. El portal funciona en tres grans blocs: les persones treballadores, els autònoms, i empreses, pimes i entitats.

A més, les persones autònomes poden recórrer també al telèfon 900 505 805 i indicant la clau “AUTÒNOMS 2020” per a suport emocional a càrrec de psicòlegs i psicòlogues. Es tracta d’un servei que han posat en marxa la Fundació PIMEC, a través de la Fundació Salud y Persona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

L’IMMB aplica mesures específiques en les seves taxes

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha anunciat ja les primeres mesures específiques en les seves taxes per alleugerir els comerços i negocis davant la davallada econòmica. Així, ha tramès les següents instruccions a Caixabank sobre els tributs que en aquests moments ja té en gestió:

  • Tribut 0452001. Cànon de parades primer trimestre 2020 de parades de mercats: Ampliació del període de pagament dels rebuts no domiciliats del fins el 30 d’ abril de 2020.
  • Tribut 0452001. Cànon primer trimestre 2020 de parades de mercats: Modificació de la data de càrrec dels rebuts domiciliats al 20/04/2020
  • Tribut 0712003. Fraccionats mes de març 2020 de parades de mercats: Modificació de la data de càrrec dels rebuts domiciliats al 20/04/2020
  • Tribut 0902073 Remesa del mes de març dels llocs de subhasta del mercat de Fira Bellcaire: Ampliació del període de pagament dels rebuts fins el 23/04/2020

Es prorroguen els terminis dels tributs municipals

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat prorrogar els terminis de pagament dels tributs municipals més enllà del que marca el decret llei 8/2020 de 17 de març, i en la majoria de casos, fins al mes de juliol. D’aquesta manera, el consistori vol contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques de la ciutadania, de les empreses i de l’activitat econòmica en general.

L’Institut Municipal d’Hisenda ha creat una Oficina Tributària virtual a través de la qual donarà resposta a les qüestions i les inquietuds de la ciutadania i de les empreses. Aquest canal es crea per informar la ciutadania sobre les novetats fiscals i resoldre els dubtes específics d’aquest àmbit. També incorpora informació amb les novetats tributàries, així com un llistat de preguntes freqüents d’interès i d’ajuda per als contribuents.

Així, el consistori ha prorrogat la data límit de pagament dels seus tributs i obligacions per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. L’Impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es podran pagar fins al mes de juliol i la taxa per a la utilització privativa de la via pública (coneguda com a taxa de terrasses) no s’haurà de pagar fins al mes d’octubre. A més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.

La modificació dels diferents tributs queda de la següent manera:

Impost sobre béns immobles (IBI)
Per a aquelles persones que no tinguin l’IBI amb domiciliació bancària es prorroga el pagament fins al 3 de juliol (fins ara acabava el 4 de maig). Per a les persones que tenen domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol. Finalment, per a les persones que han domiciliat per primera vegada l’impost, es cobrarà el 3 de juliol també..

En qualsevol cas, si la persona contribuent no ha domiciliat l’impost i no desitja exhaurir el període de pagament addicional fins al mes de juliol ho podrà fer pels canals habituals que consten en el rebut.

Impost sobre els vehicles de tracció mecànica
El termini de pagament de tots els rebuts acaba el 3 de juliol. Aquesta data no es modifica pel que fa als rebuts amb domiciliació bancària, però si per als rebuts no domiciliats, ja que fins ara en aquets cas el termini de pagament acabava el 15 de juny.

Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses)
La nova data per pagar tots els rebuts, tant els domiciliats com els no domiciliats s’amplia fins al mes d’octubre. Aquesta ampliació permetrà gestionar els descomptes que corresponguin al període en què l’establiment no hagi pogut exercir la seva activitat com a conseqüència de l’aplicació del decret d’alarma.

Per tal d’introduir aquestes modificacions, s’anul·laran els rebuts que encara no hagin estat pagats i es procedirà a liquidar de nou les quotes, amb el corresponent descompte pel període que no els establiments no han pogut obrir.

Aquelles persones contribuents que ja hagin pagat el rebut d’aquest 2020, podran sol·licitar que se’ls retorni la part proporcional al període en què han hagut de romandre tancats per l’estat d’alarma. Aquesta sol·licitud es fa a través del tràmit d’internet de devolució a través de les carpetes del ciutadà, empreses i entitats i carpeta del professional.

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials
El preu públic de residus tindrà en compte la reducció que pertoqui en relació al període de duració de l’estat d’alarma. Manté com a data límit de pagament l’1 de desembre per als rebuts no domiciliats i el 23 de desembre per als domiciliats.

Plusvàlua
Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no ha canviat. En canvi, el termini per pagar la plusvàlua s’ha ampliat fins el 3 de juliol. De la mateixa manera, es prorroga fins al 3 de juliol els terminis de pagament de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament.

Les liquidacions dels diferents tributs, com per exemple l’IBI, IAE etc., autoliquidacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), provisions de constrenyiment i diligències d’embargament amb data final de pagament posterior al 18 de març, quan van començar els efectes fiscals del decret llei 8/2020 de 17 de març, es podran pagar fins el 3 de juliol.

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona concretarà més endavant de manera detallada com afecten i s’apliquen aquestes mesures a les persones que treballen o tenen negocis als mercats de la ciutat.