0
pressupost operatiu exercici 2019
0
inversió total als mercats període 2015-2019
Compte de resultats
econòmic patrimonial
2018 2019 Variació Estructura %
Ingressos tributaris 13.780.665 € 13.071.401 € -763.264 € 82,0%
Transferències i subvencions rebudes 2.175.281 € 2.657.659 € 482.378 € 16,7%
Altres ingressos de gestió ordinària 137.982 € 192.194 € 54.212 € 1,2%
Ingressos de gestió ordinària 16.093.928 € 15.867.254 € -226.674 € 100%
Despeses de personal 3.762.187 € 4.243.031 € 480.844 € 27,2%
Altres despeses de gestió ordinària 9.521.766 € 10.094.861 € 573.095 € 68,9%
Transferències i subvencions concedides 508.344 € 1.288.650 € 780.306 € 3,7%
Amortització de l’immobilitzat 30.924 € 27.629 € -3.294 € 0,2%
Despeses de gestió ordinària 13.823.220 € 15.654.171 € 1.830.951 € 100,0%
Resultat de la gestió ordinària 2.270.708 € 213.083 € -2.057.625 €
Altres partides no ordinàries 8.309 € 32.560 € 24.251 €
Resultat d’operacions financeres -74.460 € -68.882 € 5.579 €
Resultat de l’exercici 2.204.556 € 176.761 € -2.027.795 €

Els comptes de l’IMBB, auditats des de la seva constitució, presenten equilibri financer, cosa que en garanteix la consolidació i la continuïtat.

L’any 2018, es va produir un resultat excepcional com a conseqüència de la reclassificació de 1.867.017 €, corresponents als excedents de finançament  dels nous autoserveis adjudicats de Sant Antoni, La Vall d’Hebron i Sant Martí, no aplicats a la inversió.

Per a més informació
descarrega el capítol complet

Capítol 04

Capítol 06