Esteu aquí

Primeres propostes

El novembre de 2016, l'Ajuntament va presentar a la Taula de Participació de la Meridiana unes propostes d’intervenció per pacificar l’avinguda i convertir-la en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes.

Es tracta d'actuacions que parteixen de la diagnosi feta a partir de reunions i tallers amb entitats i veïnat per avaluar les problemàtiques i necessitats de l’avinguda i definir com intervenir-hi per fer-la més humana i menys contaminant.  

La diagnosi de la situació actual i les principals problemàtiques de l’avinguda han permès fer-ne una radiografia per tal de poder avançar en el procés de convertir-la en una via més amable, humana i pacificada; amb menys contaminació acústica i problemes de velocitat, soroll i contaminació; amb prioritat per al vianant, la bicicleta i el transport públic per sobre del transport privat, i amb més superfície per a arbrat i verd.

Pel tram Aragó-Fabra i Puig, es van plantejar quatre propostes de reurbanització, obertes al diàleg veïnal i polític per consensuar quina intervenció s’ajusta més les demandes i necessitats de tothom, i es van proposar mesures a desenvolupar a la resta de trams de l’avinguda: Fabra i Puig-Pont de Sarajevo, i l’àmbit de l’avinguda que concorre per les dues Trinitats, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana

Actuacions a curt termini

Primer tram en execució

 

 

 

Escenaris pel tram Aragó-Fabra i Puig

En base a aquestes premisses, el Govern municipal ha treballat ja en quatre escenaris d’actuació inicials que es desenvoluparien en el tram comprès entre el carrer d’Aragó i el passeig de Fabra i Puig.

Aquests plantejaments no són decisions preses ni tancades, sinó que és un punt de partida obert al diàleg en el marc de la Taula de Participació per tal de construir el consens ciutadà i polític necessari per determinar quin s’ajusta millor a les necessitats detectades i decidir quina es tira endavant.

No es modificaria l’amplitud de les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. S’implementaria un carril bici central de 4,5 metres, i no s’incrementaria l’arbrat.

Desplaça la barra central per comparar l'estat actual amb la proposta

Es reduirien les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. S’implementaria un carril bici central de 8,5 metres, i s’augmentaria l’arbrat.

Desplaça la barra central per comparar l'estat actual amb la proposta

Es reduirien les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. Hi hauria una calçada central amb dos carrils per sentit, i dues calçades laterals amb dos carrils cadascuna. S’implementaria un carril bici central de 3,6 metres, i s’augmentaria l’arbrat.

Desplaça la barra central per comparar l'estat actual amb la proposta

De l'estat actual a Fase 1

Es mantindria l’amplada actual de les voreres i, en una primera fase, s’eliminaria un carril d’entrada a la ciutat, de manera que l’avinguda quedaria configurada amb 3 carrils d’entrada i 4 de sortida. S’implementaria un carril bici central de 6,7 metres, i s’augmentaria l’arbrat. S'incrementaria la presència de verd en 24.000m2.Aquest escenari permet, en una segona fase i un cop adaptat el trànsit a la nova configuració de carrils, eliminar un carril en sentit sortida i guanyar més espai per al vianant.

Desplaça la barra central per comparar l'estat actual amb la proposta

De Fase 1 a Fase 2

  • Manteniment de l'ample de la vorera
  • Reducció d'un carril (sentit sortida)
  • Carril bici central de 9,3 metres
  • Increment d'arbrat

Desplaça la barra central per comparar l'estat actual amb la proposta

Mesures complementàries de gestió de trànsit

En la quarta proposta s'aplicarien mesures complementàries de gestió del trànsit, que caldria desenvolupar conjuntament amb altres institucions amb l’objectiu d’oferir alternatives als vehicles que seguiran entrant per la Meridiana, redistribuir el flux de trànsit i gestionar els efectes que comporta disposar d’un carril menys.

Pel què fa a la gestió del trànsit i la congestió de vehicles en processos de transformació d’artèries viàries, Barcelona compta amb experiències similars: la plaça de les Glòries, on ha disminuït el trànsit d’entrada un 30%; a l’avinguda Diagonal, amb el nou carril bus d’entrada, a l'àrea del Palau Reial, amb què s’ha reduït l’entrada de vehicles en hora punta en un 15%. I a la Gran Via, la implantació del doble carril bus va suposar disminuir el trànsit en un 21% a la calçada central des de la plaça Espanya a la plaça Universitat.

La bateria d’accions estudiades també van en la línia de l’objectiu marcat en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 de fomentar els modes de transport sostenibles i reduir l’ús del vehicle privat en un 21%. Per aquest motiu es requereix una millora del transport públic a la zona, ferroviària i en superfície.

Tenint en compte tots els escenaris i les mesures complementàries estudiades, la quarta opció és la que resol de manera més clara les necessitats i demandes del veïnat i beneficia en major mesura els vianants. 

Alhora, d'acord amb l’experiència en altres àmbits de transformació d’entrades a la ciutat, es preveu un canvi en la mobilitat privada a motor que previsiblement portarà a una reducció de cotxes a l’entrada. 

Finalment, la proposta 4 preveu una inversió ajustada pel fet que no cal tocar l’amplada de les voreres, es guanyarà més superfície verda i es reduirà el trànsit rodat.

Actuacions al llarg de tota l’avinguda

En el marc de la Taula també es van proposar altres mesures a desenvolupar en la resta de trams de l’avinguda: increment de verd, pacificació i foment de la bicicleta i transport públic en els trams compresos entre el passeig de Fabra i Puig i el pont de Sarajevo, i en l’àmbit de l’avinguda que concorre per les dues Trinitats, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Alhora, es tenen en compte els nodes transversals existents al llarg de l’avinguda amb una mirada de proximitat per tal de reduir l’efecte barrera entre barris que suposa actualment la Meridiana.

Finalment, s'han dut a terme diverses intervencions de seguretat a curt termini

Més informació: Avinguda Meridiana. Eix estructurant del Nord-Est de Barcelona [PDF]