La Diagonal, de cap a cap

12/07/2017 - 09:20

Mobilitat. La primera reunió de la comissió d’estudi per la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal se celebrarà el 24 de juliol.

La primera reunió de la comissió d’estudi per la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal se celebrarà el 24 de juliol. L’objectiu de la comissió serà estudiar i avaluar totes les solucions tècniques per connectar el transport públic a l’avinguda diagonal, analitzant també els diferents treballs realitzats i se celebraran un mínim de sis reunions públiques.

Ja s’ha celebrat la reunió prèvia amb els grups municipals per definir els criteris generals que hauran de regir el funcionament de la Comissió no permanent d’estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, creada per acord del Consell Plenari.

A la reunió, que va ser convocada pel president de la comissió, el regidor no adscrit Gerard Ardanuy, hi van assistir els representants de totes les forces polítiques del consistori. En aquest marc, es van acordar els criteris de funcionament i d’estructura de les sessions, establint els següents punts:

L’objectiu de la comissió serà la de fer un seguiment i una valoració de la mobilitat per l’avinguda Diagonal, i més específicament:

– Estudiar i avaluar totes les solucions tècniques per la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en consideració totes les alternatives possibles
– Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de transport públic a l’avinguda Diagonal, així com els costos d’infraestructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc…
– Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció.
– Avaluar qualsevol altre estudi, informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin a demanda de la comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es consideri d’interès per l’anàlisi de l’objecte de la mateixa
– Estudiar i avaluar els costos de totes les opcions de gestió de les xarxes de tramvia actualment existents

A la reunió s’hi va establir que es realitzaran un mínim de sis sessions de la comissió. Seran públiques, i les convocarà el seu president prèvia reunió per definir l’ordre del dia entre el president, el vicepresident i el secretari de la comissió. La convocatòria serà notificada als grups integrants amb una antelació mínima de dos dies.

A cada sessió el Govern municipal presentarà un informe sobre cadascuna de les temàtiques que es determinen per a cada sessió i que són les següents:

1.- Presentació estudi realitzat per ATM i BIMSA
2.- Intervenció en l’espai urbà
3.- Impacte sobre la mobilitat
4.- Anàlisi cost-benefici i anàlisi multicriteri
5.- Model de gestió
6.- Conclusions

A partir l’exposició de la informació tècnica per part del Govern municipal, s’obrirà un debat entre els membres integrants. La comissió també admetrà la sol·licitud de compareixences i podrà demanar la col·laboració d’altres administracions l’àmbit d’actuació de les quals afecti les matèries que siguin objecte de la comissió; la participació de persones expertes independents competents en la matèria que s’estigui analitzant, a proposta dels grups; i la documentació i informació necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.

La Comissió no permanent d’estudi s’extingirà un cop finalitzades les sessions i presentades les seves conclusions.