Escala i distribuïdor

Una escala semicircular amb graons i barana de fer­ro mena al distribuïdor de la planta superior, un espai petit de planta quadrada. L’escala té interès per la seva senzillesa i austeri­tat. Els graons són del tipus italià, d’una sola peça i prefabricats amb pedra artificial. La barana està for­mada a partir de tubs metàl·lics de diferent diàmetre que formen els barrots i el peu, que es converteix en passamà, mentre que la sola és l’única part de secció plana. La barana està pintada amb una capa de mini de ferro i dues capes de pintura a l’oli de color blau.