Habitació doble

És l’habitació més assolellada pel fet que està situa­da al costat est. És de major grandària que l’habita­ció individual i dóna al passeig Torras i Bages. Té una finestra de dos batents amb persiana, ele­ment de tancament que serveix tant per preservar la intimitat com per aconseguir la foscor de l’estança. La caixa de fusta que recull la persiana queda visible a l’interior i també les cintes i el mecanisme que les subjecta. Ambdós no estan encastats per evitar la despesa que això suposa.

L’espai s’acompanya d’un armari, una tauleta de nit i un llit que es construïren expressament seguint les indicacions del “Mobiliario Standard tipos GATEPAC” publicades a A.C.

L’armari, de dues portes i amb sufi­cient capacitat per a desar-hi la roba de llit, diversos vestits i peces d’ús personal, s’ha realitzat seguint els sistemes constructius de l’època. Té l’estructura dividida en dos comparti­ments verticals separats per un bastigi central. S’ha construït a la manera dels anys 30, és a dir, amb un bastigi de pi amb regruix de faig estufat i plafó rexapat de 4 mm de fusta de Guinea. El darrere està encadellat amb travessers. S’han fet servir cargols de cap romà per unir i clavilles de 12 mm per subjectar. Les portes estan construïdes en bastigi amb l’encaix de forquilla, obren directament amb la clau i tenen el pany encastat. Les potes estan fetes en tub de ferro corbat. Per a la seva construcció va fer servir maquinària de l’època, en concret, serra cinta i la màquina combinada.

El llit també es va fer expressament, amb tub corbat i segons les indicacions d’A.C., que s’acompanya d’una cadira, les seves respectives catifes de llana teixida a mà i d’una tauleta de nit construïda amb plafó rexapat encadellat a un bastigi de pi, els calai­xos tenen el frontis massís de faig i estan units amb cadells, els poms són de llautó niquelat i rodons, i l’acabat exterior és envernissat. Al punt de llum s’hi penjà un làmpada dels anys 30 amb el globus de vidre, de formes geomètriques simples.