Barcelona Cultura

Bases legals

BASES QUE REGEIXEN ELS CONCURSOS CONVOCATS PEL MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA A LES SEVES XARXES SOCIALS

El Museu del Disseny de Barcelona organitza concursos en les següents xarxes socials:

www.facebook.com/museudeldisseny
www.twitter.com/museudeldisseny
www.instagram.com/museudeldisseny
 

Aquests concursos tenen aquestes bases:

FACEBOOK
Participació

- Per participar als concursos, cal tenir un perfil personal o una fanpage de Facebook.

- La dinàmica del concurs, el mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el mateix post del concurs de la pàgina de Facebook del Museu del Disseny.

- Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.

- El concurs seguirà les normes de Facebook.

TWITTER
Participació

- Per participar als concursos, cal tenir un compte de Twitter

- El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el tweet específic del concurs enviat des del compte de twitter del Museu del Disseny de Barcelona.

- Per participar-hi, cal que el perfil de Twitter no sigui privat.

- Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.

- El concurs seguirà les normes de Twitter.

INSTAGRAM

Participació

- Per participar als concursos, cal tenir un compte d’Instagram

- El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en la imatge específica del concurs pujada al compte d’Instagram del Museu del Disseny.

- Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.

- El concurs seguirà les normes d’Instagram.

 

Addicional i comú per a totes les xarxes socials del Museu del Disseny de Barcelona:

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. El Museu del Disseny de Barcelona es reserva el dret a modificar o cancel·lar les promocions.

3. Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases.

4. Promocions vàlides només per majors d’edat residents a Espanya.

5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona.

6. En cas que el concurs suposi la participació amb fotografíes, s’entendrà que l’autoria de les imatges correspon a la persona que presenta la imatge al concurs, o bé, que té la seva autorització.

7. El Museu del Disseny de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat pels drets d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers en tots els concursos.

8. Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

Ajuntament de Barcelona