Compromís del Voluntari vers el MUHBA

 

  • Complir els compromisos adquirits amb el  Museu  d'Història de Barcelona respectant les  seves normatives i pel temps  que duri l'encàrrec.
  • Estar disponible a les hores/dies acordats amb el museu per a realitzar la seva activitat o,  en el seu defecte,  avisar al Coordinador del Museu   amb suficient antelació per poder trobar un altre voluntari que el  substitueixi si així  ho  requereix l'activitat.
  • Respectar, quan s'escaiguin, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el decurs de la seva activitat voluntària.
  • Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre dels beneficiaris  relacionades amb la seva acció.
  • Desenvolupar el programa d’activitats en el que estiguin adscrits de manera eficient i conforme  a la seves capacitats i  coneixements.
  • Participar en els seminaris  formatius  previstos per a les activitats encarregades, així com en altres accions formatives  que el  Museu  consideri  oportuns  per mantenir la qualitat del serveis que ofereix
  • Utilitzar adequadament l'acreditació i els distintius de l'organització.
  • Respectar i tenir cura dels  mitjans materials que el museu posi  a la seva disposició  per a la realització de les tasques assignades .