Compromís del MUHBA vers el voluntariat

  • Reconeixement  públic   de  la importància de les tasques que realitza  (per exemple;  inclusió del seu nom en els crèdits de  l'activitat  quan apareguin en els mitjans gràfics que utilitza el museu) i  del  valor social de la seva contribució
  • Lliurament  d'un  certificat  que acrediti  les tasques realitzades en  el Museu per part  de l'associació  "voluntaris 2000" 
  • Disponibilitat  d'una acreditació  identificativa de la seva condició de voluntari que li permeti  entrar i  circular  lliurament pel  museu
  • Obtenció   d'informació , d'orientació i  de suport de l'equip tècnic del   MUHBA  i els mitjans materials necessaris per a l'exercici de les tasques  encarregades
  •  Adhesió al programa Amic o amiga del  MUHBA  en la categoria de preferent  fent-se beneficiari  de totes  les avantatges que comporta
  • Cobertura d'una assegurança contra els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de la seva activitat i  de responsabilitat  civil  i patrimonial per danys causats a terceres persones  amb les característiques i pels capitals que s'estableixin reglamentàriament
  • Realització de  la seva activitat amb les condicions de seguretat i higiene adequades  en funció de les seves  característiques
  • Formació  sempre que calgui  correspon al personal del museu formar adequadament als voluntaris perquè puguin complir amb rigor la missió que se'ls encarrega.