Arxiu arqueològic

L’Arxiu arqueològic del Centre de Col·leccions del MUHBA és l’espai del museu dedicat exclusivament al tractament, conservació i estudi dels béns exhumats a les excavacions arqueològiques que es duen a terme al municipi de Barcelona. Així doncs, l’Arxiu és el gran edifici-contenidor del material arqueològic i del coneixement generat a l’excavació als quals s’afegirà també el fruit de la recerca posterior.

L’Arxiu garanteix la conservació i gestió d’aquests materials organitzant els seus espais i usos principalment a partir de dos circuits. El primer respon a la necessitat per a que arqueòlegs, empreses i altres professionals puguin fer-hi totes les tasques prèvies al dipòsit definitiu del materials amb la supervisió tècnica del museu. El segon circuit  respon a la idea d’edifici-contenidor que ha d’acreditar unes condicions adequades d’emmagatzematge, assegurar el vincle permanent entre la documentació arqueològica i el material, i facilitar un control àgil de la seva ubicació i localització.

Un cop assegurada la conservació perenne del material arqueològic dipositat en el centre, s’ha de facilitar la seva obertura a la consulta, la seva explotació científica i la seva difusió, que generaran nova documentació i coneixement i que a la vegada augmentaran la informació disponible sobre els materials custodiats. La concentració de tot el material arqueològic en un mateix sistema organitzatiu dona unitat al conjunt i permet extreure’n un major rendiment.

El MUHBA considera l’Arxiu arqueològic part fonamental de la columna vertebral del museu i té l’objectiu de consagrar-lo com a centre patrimonial de primer ordre de l’activitat i investigació arqueològica.

DOCUMENT DE TREBALL DE L’ARXIU ARQUEOLÒGIC DEL CENTRE DE COL·LECCIONS DEL MUHBA