Programa de voluntariat al MUHBA

Entenem per  Voluntari aquella  persona que compromet   part del  seu temps lliure a  la realització de tasques sense afany  de lucre en el   MUHBA i  d'acord amb el seus objectius programàtics.

Que  la relació  del  voluntari  amb el MUHBA  es regula pel  marc  normatiu vigent  (llei  6/1996, de 15 de gener i  llei  15/1991 del  13 de desembre per la qual es crea el Institut  Català del  voluntariat)  el  qual   especifica que el servei  prestat mai  no podrà substituir  un   treball  retribuït i que  necessariament  s'ha de adequar  al  perfil professional  i  les aptituds de la persona interessada en realitzar la prestació.

Que la integració del voluntari  al MUHBA   s’ha de fer segons les necessitats de la institució  i segons  les  condicions  pactades,  d'una banda, pel  responsable del  programa de voluntaris designat pel  Museu i,  d'altra banda,   pel  voluntari.