Toros: imatge i culte a la Mediterrània Antiga

Tercera exposició del cicle Mediterraneum, que tenia com a objectiu promoure una reflexio sobre la Mediterrània com a marc històric i espai de contacte cultural en el que s'han succeït civilitacions i cultures en constant interacció.
 

La representació del toro és constant en les principals cultures antigues de la Mediterrània. Déus en forma de toro, simbolitzats o acompanyats per un toro -Baal, Mitra-, o metamorfosats en toro -Zeus, Dionís, Júpiter, Heliopolità-, apareixen en les principals religions antigues. Ofrenes en forma de otro o de gerres que evoquen la seva figura, amulets, estatuetes, exvots (lligats potser a la fertilitat i a la iniciació), són comuns i abundants.

La mostra ideada pel Museu d'Història de la Ciutat va aplegar més de dues-centes peces procedents de trenta-cinc museus d'arreu del món que recollien les diferents representacions iconogràfiques del toro en les cultures mediterrànies, des de la prehistòria fins al món romà. Imatges de toros lliures d'atributs i figures de personatges, estatuetes que il.lustren escenes mítiques protagonitzades per toros (el rapte d'Europa, el Minotaure) i imatges sagrades en les quals una divinitat apareix unida íntimament al seu emblema animal, les quals exemplifiquen i aprofundeixen en la càrrega simbòlica d'aquest animal.
 

Lloc i data

Saló del Tinell

Conjunt Monumental de la Plaça del Rei

Del 14/11/2002 al 06/03/2003