Connecta’ta la Notificació electrònica

I deixa de rebre les notificacions en paper

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a incorporar la notificació electrònica com a forma de comunicació amb les empreses, les entitats jurídiques i la ciutadania.

 • guion

  En lloc de rebre les notificacions en paper, per correu, com fins ara, les notificacions estaran disponibles en una plataforma digital.

 • guion

  Quan tingueu una nova notificació, rebreu un avís per e-mail o un SMS al vostre mòbil.

 • guion

  Podreu accedir a la notificació des de l’enllaç del correu electrònic o des del vostre espai personal o directament des de aquest enllaç.

notificació electrònic
notificació electrònica

Avantatges de la notificació electrònica

Més disponibilitat

On i quan vulguis. Rebreu les notificacions de manera immediata i sempre en tindreu accés, des de qualsevol ordinador, mòbil o tauleta, a qualsevol hora i en qualsevol lloc.

Més seguretat

Es minimitza la probabilitat d’error o pèrdua de la notificació en paper. Assegurem la privacitat en la relació amb l’Ajuntament.

Més sostenibilitat

La reducció de paper representa un estalvi de cost econòmic i redueix l’impacte mediambiental.

Com us podeu connectar a la notificació electrònica?

Obligatori per a les empreses i entitats jurídiques

Des del mes d’octubre l’Ajuntament ha començat a notificar electrònicament a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals de subjectes obligats a relacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament.

Per rebre l’avís quan tingueu una notificació, cal que comproveu que hi esteu inscrit o inscrita i que el vostre correu electrònic i el vostre telèfon mòbil consten al Registre de subscripció de la notificació electrònica. Per fer-ho hi heu d’accedir amb el certificat digital a través del web.

assenyala enllaç

Voluntari per a les persones físiques

Per rebre les notificacions electròniques i deixar de rebre-les en paper, cal que us registreu amb el certificat digital al Registre de subscripció de la notificació electrònica.

També ho podreu fer, de manera més fàcil i sense desplaçaments, amb l’idCAT mòbil i Cl@ve PIN a través del web.

assenyala enllaç

Procés d'implementació

Actualment es notifiquen electrònicament els següents procediments:

 • Sancions i recursos de trànsit

 • Dret d’accés a la informació pública

 • Resolució en expedients de tributs

 • Sancions no tributàries

 • Resolucions en procediments sancionadors no tributaris

 • Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona

 • Convenis amb l’Ajuntament de Barcelona

 • Contractació pública

 • Plans d’autoprotecció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

 • Expedients de Patrimoni Municipal

 • Tramitació de llicències de connexió de serveis i canalització de serveis a la via pública (amb ACEFAT)

 • Liquidacions tributàries

 • Executiva de tributs i multes

 • Tramitació econòmica

 • Llicències i comunicats d’obres privades

Properament es notificaran electrònicament els següents procediments:

 • Expedients de disciplina d’obres, d’activitats i d’ús de l’espai públic

NIVELL D’AUTENTICACIÓ * : MIG BAIX

*Els ciutadans i ciutadanes que s’hagin donat d’alta al registre de subscriptors al servei de notificació electrònica amb un idCat Mòbil o amb Cl@ve PIN, només podran rebre electrònicament les notificacions del procediments classificats de nivell BAIX. Les notificacions de la resta de procediments les rebran en paper.

Preguntes freqüents

Què és la notificació electrònica

La notificació electrònica és la forma de comunicació en línia amb la ciutadania. En lloc de rebre les notificacions en paper per correu, com fins ara, les notificacions estaran disponibles en una plataforma digital. Cada cop que tingueu una notificació nova, rebreu un avís per correu electrònic o SMS al vostre telèfon mòbil. Podreu accedir a la notificació des de l’enllaç del correu electrònic o des del vostre espai personal.

Qui pot accedir a la notificació electrònica

La notificació electrònica és obligatòria per a empreses i entitats jurídiques. A partir del mes d’octubre, l’Ajuntament de Barcelona, de manera progressiva, ha començat a enviar electrònicament notificacions a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col•legiats i representants legals.La notificació electrònica per a les persones físiques és voluntària.

Si soc una persona jurídica, entitat o professional de la gestió, com em fa les notificacions l’Ajuntament de Barcelona?

L’Ajuntament de Barcelona ha començat a fer notificacions a persones jurídiques, entitats i professionals de la gestió a partir del mes d’octubre del 2020 només pel canal electrònic en alguns procediments, a fi d’eliminar la notificació en paper. La notificació electrònica s’anirà implantant en nous procediments de manera progressiva. Consulteu l'apartat Procés d’implementació per saber quins procediments ja fan la notificació en format electrònic. D’aquesta manera es donarà compliment a la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú.

Per poder avisar-vos que teniu una notificació, i si encara no ho heu fet, us heu de subscriure al Registre de subscriptors al servei de la notificació electrònia

Si soc una persona física, com em fa les notificacions l’Ajuntament de Barcelona?

Les persones físiques sempre podran escollir la manera de rebre les notificacions, ja sigui en paper o en electrònic. Per poder rebre les notificacions electròniques s’ha de donar d’alta al Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica, amb un certificat digital o també amb IdCAT Mòbil o Cl@ve PIN. Per motius de seguretat, si s’ha donat d’alta amb IdCATMòbil o Cl@ve PIN només podrà rebre les notificacions electròniques del procediments de nivell baix (veure llistat Procés d’implementació). La resta de procediments de nivell Mig se’ls hi notificarà en paper.

Com donar-se d’alta a la plataforma de la notificació electrònica.
 • Accedir al tràmit.
 • En iniciar el tràmit, es demana autenticar-se:
  • Persones jurídiques, empreses i entitats: amb certificat digital
  • Persones físiques: amb certificat digital i també amb idCatMòbil i Cl@ve PIN.
 • Feu clic a l’opció Alta al servei de Notificació Electrònica.
  • Cal indicar les dades generals de contacte.
  • Cal introduir les dades del correu electrònic (obligatori) i del mòbil (opcional).
 • Feu clic a l’opció Confirma l’alta.
  • Es poden afegir fins a deu parelles de dades: adreça electrònica i SMS. En cas necessari, es pot esborrar, però sempre cal deixar-ne una.
 • Feu clic a l’opció de Actualitza dades.
 • S’ha de tornar a la pantalla Inici (la persona usuària rep un correu de confirmació).
Com modificar les dades, si ja s’està donat d’alta.
 • Accedir al tràmit.
 • En iniciar el tràmit, es demana autenticar-se:
  • Persones jurídiques, empreses i entitats: amb certificat digital.
  • Persones físiques: amb certificat digital i també amb idCatMòbil i Cl@ve PIN.
 • Es poden afegir fins a deu parelles de dades: adreça electrònica i SMS. En cas necessari, es pot esborrar, però sempre cal deixar-ne una.
 • Feu clic a l’opció de Actualitza dades.
 • S’ha de tornar a la pantalla Inici (la persona usuària rep un correu de confirmació).
Quin és el termini per accedir a la notificació electrònica?

El termini per accedir a la notificació electrònica i acceptar-la és de deu dies naturals, és a dir, inclosos els festius, des de la seva publicació a la plataforma digital.

Si passat aquest temps no s’ha acceptat la notificació, s’entén com a rebutjada i el procediment continua la seva tramitació a partir d’aquesta data.

Es pot accedir a una notificació electrònica un cop passats els deu dies naturals?

Sí. Es pot accedir al contingut de la notificació electrònica independentment de si s’ha acceptat o no, encara que s’hagin exhaurit els deu dies naturals.

És obligatori l’avís de la notificació electrònica?

No, la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú no hi obliga. Encara que no es rebi cap avís, les notificacions municipals tindran validesa legal igualment. Tot i així, l’avís s’envia per ajudar la persona interessada a saber quan té una nova notificació.

Si no s’ha acceptat la notificació electrònica, es rep algun recordatori després del primer avís?

Sí, al cap de cinc dies s’envia un nou correu electrònic / SMS de recordatori.

L’avís conté la notificació electrònica?

No. L’avís no conté la notificació, però sí que conté la informació que permet accedir al seu contingut, després del procés d’autenticació.

Com s’accedeix a la notificació electrònica?

La persona jurídica/empresa rep el correu de la notificació, i pot accedir a la notificació electrònica amb certificat digital directament:

Les persones físiques també podran accedir amb certificat digital i amb l’IdCATmòbil https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/index.html) o Cl@ve PIN per als procediments en què s’estableixi (Veure llistat Procés d’implementació).

Alguna altra persona que no sigui la interessada pot accedir a la notificació electrònica?

Les notificacions estan associades al NIF de la persona física i al CIF de la persona jurídica a la qual van adreçades les notificacions. Només hi poden accedir les persones interessades o que actuïn com a representants, respectivament, degudament acreditades.

S’aniran incorporant més procediments a la notificació electrònica? Cal fer alguna acció?

No caldrà fer res. Un cop hem fet la subscripció al Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica, s’accedeix a les notificacions actuals i a les dels procediments que s’hi incorporin en el futur. Està previst anar ampliant el catàleg de procediments amb notificació electrònica (consulteu l’apartat Procés d'implementació).

Ens podem subscriure al Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica per a uns procediment sí i per a d’altres no (sempre que siguin procediments de l’Ajuntament de Barcelona)?

No, la persona interessada es dona d’alta per a tots els procediments.

Si en el Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica s’indiquen les dades de contacte de diverses persones, totes rebran també l’avís? Veuran la notificació electrònica?

Rebran l’avís de la notificació electrònica tots els contactes indicats, però només hi tindrà accés la persona a qui va dirigida, la persona interessada en el procediment o la persona representant, degudament acreditades.

He canviat l’adreça electrònica del Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica i he rebut la notificació electrònica en l’adreça antiga. És possible?

Sí, podria passar en el cas que un procés de notificació electrònica ja estigués en curs en el moment del canvi. Els nous processos de notificació electrònica que s’iniciïn a partir del moment del canvi d’adreça sí que es notificaran al nou correu electrònic.

Em puc donar de baixa de la subscripció en el Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica?

Les persones físiques, no obligades a la relació electrònica amb l’Administració, sí que es poden donar de baixa de manera voluntària.

En canvi, és molt convenient que les persones jurídiques i la resta de persones obligades a la relació electrònica amb l’Administració estiguin inscrites en aquest registre i que en tinguin actualitzades les dades d’avís per poder ser avisades correctament de les notificacions que se’ls enviïn.

Quants contactes puc afegir en el Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica?

S’hi poden afegir fins a deu contactes. El correu electrònic sempre serà obligatori; el mòbil, opcional.

Quan un nou procediment incorpori la notificació electrònica, he de fer alguna acció en el Registre de subscriptors del servei de Notificació Electrònica?

No caldrà, amb la subscripció al Registre la persona interessada dona el consentiment per rebre les notificacions electròniques dels procediments disponibles en aquell moment i dels que s’hi incorporin en el futur.

Amb la notificació electrònica donem compliment a la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals, i fer efectiu el dret de tota la ciutadania a poder relacionar-se per via telemàtica amb les administracions.
Per qualsevol incidència en el tràmit disposeu del telèfon de suport a l’usuari: 932 20 37 53