Diagnosi

Amb 164.971 habitants el 2016, Nou Barris concentra el 10,2% de la població de Barcelona. La població s’ha mantingut estable entre 2015 i 2016, tant al Districte (0,3%) com al conjunt de la ciutat (+0,1%).

Taula amb els principals indicadors socioeconòmics de la població de Ciutat Vella al 2015.

Per consultar tots els indicadors demogràfics, del mercat de treball, de renda familiar, d'activitat econòmica, de turisme i hoteleria, d'Economia Social i Solidària, descarrega la Diagnosi del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 en format PDF.

Visió de futur

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris estableix un full de ruta a sis anys vista, a partir de dibuixar una visió de futur i el plantejament d’un horitzó cap al qual avançar. Aquesta visió és palesa en les línies de treball i les mesures que es presenten en aquest document i, de forma més concreta, en les actuacions que es codissenyaran en els espais de governança.

Dinàmiques que es volen revertir:

  • Atur i precarietat laboral
  • La desertització i la pèrdua de comerç de proximitat
  • Activitat econòmica alentida

Sectors o àmbits econòmics a potenciar:

  • Treball de cures i d'atenció a les persones
  • Lleure, esports, cultura i educació
  • Professions, arts i oficis
  • Sostenibilitat mediambiental