La implementació del Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris requereix l’aplicació d’un model de governança adequat que determini l’estratègia de gestió organitzativa, és a dir, els instruments, les persones i les organitzacions que han d’assumir responsabilitats concretes, els òrgans que articularan la participació dels/de les veïns i veïnes al llarg dels sis anys d’execució del projecte, així com la posada en marxa, gestió i avaluació del Pla. 

Per fer efectiu el desplegament del Pla, es proposen els següents espais de treball i concertació:


Taula d’Activació Econòmica

És l’espai municipal de coordinació pel que fa a crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i en relació amb la governança del procés, per una altra. 

La Taula està formada per membres de l’equip tècnic i consellers/es d’Economia del districte de Nou Barris; de Barcelona Activa, l’equip de la direcció de Desenvolupament Local de Proximitat a Nou Barris i la direcció de Projectes Integrals d’Ocupació i la d’Altres Economies; la direcció de Comerç; el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i el Pla de Barris. 

Aquest és un espai de posada en comú del conjunt d’intervencions que en clau de desenvolupament econòmic, des de diferents instàncies municipals, s’han de desenvolupar a Nou Barris. És un instrument per promoure i fer efectiva la coordinació institucional (interdepartamental/interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial). La Taula d’Activació Econòmica de Nou Barris es reuneix amb una periodicitat quinzenal. 

 

Grup de Treball d’Ocupació i Promoció - Pla d’Acció per a la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris

Aquest és l’espai de coproducció del Pla, on es pretén generar un treball conjunt entre l’Administració i les entitats del territori al voltant de l’execució de les mesures. 

Aquest Grup està format per representants de l’equip de govern i l’equip tècnic del Districte, Barcelona Activa, la direcció de Comerç, el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, els representants de Nou Barris Cabrejada, representants del teixit comercial del Districte i representants dels partits polítics.

El Grup de Treball es reunirà amb una periodicitat quadrimestral.

 

Consell Sectorial d’Ocupació i Economia Social i Solidària i Consell Sectorial de Comerç

Són els espais de rendició de comptes global, on la taula d’Activació Econòmica informarà de l’estat d’execució del Pla. El seu objectiu fonamental serà, a més de retre comptes, incentivar que els agents que hi participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes. 

Un cop a l’any es presentarà un informe de seguiment i avaluació de l’estat de les actuacions del Pla a aquest Consell.

Les dades i la informació actualitzada es podran consultar a la web habilitada per al seguiment i coneixement del Pla.