Governança del Pla

La implementació del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Andreu requereix l’aplicació d’un model de governança adequat que determini l’estratègia de gestió organitzativa, és a dir, els instruments, persones i organitzacions que han d’assumir responsabilitats concretes, els òrgans que articularan la participació dels veïns i de les veïnes al llarg dels cinc anys d’execució del projecte, així com la posada en marxa, gestió i avaluació del Pla.

Per fer efectiu el desplegament del Pla, es proposen els espais de treball i concertació següents:

Espai de Lideratge: Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Andreu.

És l’espai municipal de lideratge a l’hora de crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i en relació amb la governança del procés, per una altra. El Grup Motor està format per membres de l’equip tècnic i consellers d’economia del districte de Sant Andreu; de Barcelona Activa, l’equip de la direcció de Desenvolupament de Proximitat a Sant Andreu, de Projectes Integrals d’Ocupació i d’Innovació Socioeconòmica; la direcció de Comerç i la direcció de Turisme; el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i el Pla de Barris. Aquest és un espai de posada en comú del conjunt d’intervencions que en clau de desenvolupament econòmic, des de diferents instàncies municipals, s’han de desenvolupar al districte de Sant Andreu. És un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació institucional (interdepartamental/interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial). El Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu es reuneix amb una periodicitat mensual, el primer dijous de cada mes. 

Espais de rendició de comptes: Consell de Comerç, Taula d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Taula d’Ocupació i Grup de millora del polígon. 

Aquests seran els espais de rendició de comptes global, on el Grup Motor informarà de l’estat d’execució del Pla. El seu objectiu fonamental serà, a més de rendir comptes, incentivar que els agents que hi participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes.

Aquests espais, impulsats des del Districte, són:

  • Consell de Comerç, òrgan consultiu i de participació ciutadana del districte de Sant Andreu  en l’àmbit del comerç. El conformen la regidora, les associacions i eixos comercials del territori i els i les representants dels partits polítics. Es reuneixen un mínim de dues vegades a l’any.
  • Taula d’Economia Social i Solidària, taula de treball en què participen les entitats del sector d’Economia Social i Solidària del territori, amb la missió de desenvolupar i fomentar un conjunt de programes i activitats de suport a aquest sector.
  • Taula d’Ocupació, nou espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, amb l’objectiu de fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb els i les professionals implicats i implicades en els projectes, la complementarietat  i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte. Està plantejada com una nova mesura del PDE.
  • Grup de millora del polígon, taula de treball que dóna suport a l’activitat industrial i a la mobilitat de la zona del polígon i entorns. Està representada per les veïnes i veïns, personal tècnic municipal, les empreses, grups polítics i sindicats.

Com a mínim un cop l’any es presentarà un informe amb l’estat de les actuacions del Pla en la sessió plenària del Consell de districte de Sant Andreu.

Les dades i la informació actualitzada es podran consultar a la web habilitada per al seguiment i coneixement del Pla.

Espais de coproducció

Aquests espais de coproducció representen els d’operativització de les mesures, que es concreten en: liderar i assignar les tasques derivades del desplegament del Pla, coordinar-lo tècnicament  i  fer-ne el seguiment, avaluació i presa de decisions per a la implementació de les mesures. Per fer efectiva la coproducció, des del Grup Motor es convocaran aquests espais d’acord amb les mesures o projectes concrets del Pla. En aquests espais han de confluir l’equip tècnic de desenvolupament econòmic de Sant Andreu i les entitats i iniciatives del territori implicades en la mesura o projecte en qüestió i serà el mateix espai qui determini la dinàmica de desenvolupament. Així mateix, aquests espais també es poden convocar a instàncies d’iniciatives o entitats del territori.